De laat­ste volg­wa­gen van de tun­nel­boor­ma­chi­ne die nog moet wor­den ont­man­teld, is met een bij­zon­de­re metho­de de tun­nel uit­ge­scho­ven: het zoge­he­ten ‘skid­ding’ sys­teem, ont­wik­keld door hijs- en trans­port­be­drijf Mam­moet. Er is een tij­de­lij­ke brug­con­struc­tie gebouwd onder de volg­wa­gen. Deze con­struc­tie is opge­bouwd uit meer­de­re sta­len bal­ken, twee paral­lel naast elkaar met elk een leng­te van 46 meter. Boven­op deze brug­con­struc­tie is het skid­ding sys­teem gepo­si­ti­o­neerd bestaan­de uit sleeg­o­ten, 4 slee­schoe­nen en 4 cilinders.

Door mid­del van een smeer­mid­del kon het sta­len gevaar­te hier ver­vol­gens soe­pel over­heen schui­ven. Op deze manier is de 250 ton zwa­re volg­wa­gen op een rede­lijk snel­le, maar boven­al vei­li­ge manier de tun­nel uit getrans­por­teerd. Een­maal in de ont­vangst­schacht, kan de volg­wa­gen wor­den gede­mon­teerd, uit­ge­he­sen en afge­voerd. Via deze link kun je de ani­ma­tie bekij­ken van het sys­teem dat is gebruikt.

Eer­der zet­ten we voor het ver­plaat­sen van de volg­wa­gens van de tun­nel­boor­ma­chi­ne al een SPMT in, een self-pro­pel­led modu­lar trans­por­ter. Dat is een rela­tief klein voer­tuig dat wordt inge­zet om de zwaar­ste las­ten te verplaatsen.

De ont­man­te­ling van de tun­nel­boor­ma­chi­ne nadert hier­mee het ein­de. We nemen dan defi­ni­tief afscheid van tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia, die in de afge­lo­pen ander­half jaar de twee 2,3km lan­ge tun­nel­bui­zen voor de Rijn­land­Rou­te heeft geboord.