We bou­wen met z’n allen weer wat bewus­ter. Het onder­zoek van Bewus­te Bou­wers op het bouw­ter­rein van Comol5 op de Rijn­land­Rou­te lever­de een nog hoge­re sco­re op dan de eer­ste keer. Het rap­port­cij­fer steeg van 7,8 naar 8,1.

Uit het toets­rap­port blijkt dat Comol5 op alle onder­de­len boven de norm scoort, met een uit­schie­ter voor vei­lig­heid. Die is vol­gens het rap­port ‘bij­zon­der hoog’. De toet­sers zijn voor­al goed te spre­ken over de BHV-con­tai­ners met vei­lig­heids­ma­te­ri­aal, een EHBO-kit, AED en hulp­mid­de­len voor de hulp­dien­sten: ‘op ver­schil­len­de plek­ken staan opval­len­de BHV-con­tai­ners, die mak­ke­lijk ver­plaats­baar zijn en daar­door over­al op het pro­ject kun­nen wor­den inge­zet.’ Ook de aan­dacht voor de per­soon­lij­ke vei­lig­heid van mede­wer­kers en bezoe­kers wordt apart genoemd: ‘Op diver­se plaat­sen han­gen opval­len­de ban­ners aan het bouw­hek met ver­wij­zin­gen naar de ver­plich­te per­soon­lij­ke bescher­mings­mid­de­len (PBM’s). Met ver­schil­len­de kleu­ren en pic­to­gram­men is dui­de­lijk aan­ge­ge­ven wel­ke PBM’s voor het pro­ject gel­den. Aan­ge­ge­ven is dat bezoe­kers zich moe­ten mel­den bij de uitvoerder.’

Onaf­han­ke­lij­ke toets

Comol5 heeft zich bij de stich­ting Bewus­te Bou­wers aan­ge­slo­ten, omdat ze hin­der voor de omge­ving zoveel moge­lijk wil­len beper­ken en inci­den­ten wil­len voor­ko­men. Als Bewus­te Bou­wer stel­len zij zich open voor een peri­o­die­ke onaf­han­ke­lij­ke toets. De toet­sers van stich­ting Bewus­te Bou­wers kij­ken kri­tisch naar de maat­re­ge­len die zijn geno­men op het gebied van het beper­ken van hin­der en hin­der­be­le­ving voor de omge­ving, vei­lig wer­ken voor omwo­nen­den en voor­bij­gan­gers, aan­dacht voor de ont­wik­ke­ling en gezondheid.