De pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seer­de gis­te­ren­avond in het Dorps­huis in Val­ken­burg een infor­ma­tie­avond over het onder­zoek naar de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg. Bij­na 50 omwo­nen­den en belang­stel­len­den namen via infor­ma­tie­ta­fels deel aan het gesprek over de drie zui­de­lij­ke vari­an­ten die onder­zocht wor­den en de noor­de­lij­ke vari­ant voor de tij­de­lij­ke N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Voor van­avond (27 novem­ber) staat een­zelf­de pro­gram­ma gepland. Belang­stel­len­den kun­nen zich tot 17.00 uur nog inschrijven.

Infor­ma­tie­ta­fels

Tij­dens de infor­ma­tie­avon­den kon­den belang­stel­len­den tus­sen 18.00 uur en 21.45 uur aan infor­ma­tie­ta­fels vra­gen stel­len en mee­den­ken. Daar­bij werd infor­ma­tie aan­ge­bo­den over o.a. het pro­ces en de plan­ning van het onder­zoek en de cri­te­ria die voor het onder­zoek wor­den gehan­teerd. Ook was er een over­zicht van werk­zaam­he­den die Bos­ka­lis gaat uitvoeren.

Over­zicht van gepre­sen­teer­de informatie

Je kunt de infor­ma­tie die is bespro­ken hier bekijken:

Drie zui­de­lij­ke vari­an­ten van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging en de noor­de­lij­ke variant:

Zuid­va­ri­ant 1: paral­lel aan de Kooltuinweg
Tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 aan de zuid­zij­de van de bouw­kuip, paral­lel aan de Kooltuinweg.

Zuid­va­ri­ant 2: via voor­ma­lig Vlieg­veld Valkenburg
Tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 over voor­ma­lig vlieg­veld Val­ken­burg, ten zui­den van de bouwkuip.

Zuid­va­ri­ant 3: Zuid-Noord
Tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 aan de west­zij­de langs de zuid­zij­de van de bouw­kuip, hal­ver­we­ge over­ste­kend over de bouw­kuip naar de noord­zij­de van de bouwkuip.

Vari­ant Noord
Tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 via de noord­zij­de van de bouwkuip.

Voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den voor defi­ni­tie­ve situatie

Met de gemeen­te Kat­wijk is afge­spro­ken dat tij­dens het onder­zoek de ver­gun­ning­aan­vra­gen en voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den zoveel als moge­lijk door­gaan. Aan­ne­mer Bos­ka­lis is inmid­dels gestart met voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den. Deze zijn voor­al gericht op de aan­pas­sin­gen van de Tjal­ma­weg naar de defi­ni­tie­ve situ­a­tie. Hier­bij is de afspraak gemaakt dat tij­dens het onder­zoek geen werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd die een zui­de­lij­ke vari­ant onmo­ge­lijk maken.

Meer infor­ma­tie en vragen

Inschrij­ven voor de infor­ma­tie­ta­fels van woens­dag 27 novem­ber kan inmid­dels niet meer. Alle infor­ma­tie over het onder­zoek, de voort­gang en con­tact­mo­men­ten met de omge­ving is te vin­den op de web­si­te. Op de pagi­na Actu­eel vind je alle infor­ma­tie en actu­e­le nieuws­be­rich­ten over het onder­zoek en de voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den. Het onder­zoek kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter en Inst­agram. Vra­gen zijn wel­kom via info@​rijnlandroute.​nl.

Aan belang­stel­len­den wordt gead­vi­seerd om zich te abon­ne­ren op de nieuws­al­erts van de Rijn­land­Rou­te, om op de hoog­te te blij­ven van actu­e­le ontwikkelingen.

Brie­ven naar de omgeving

Over o.a. het onder­zoek en werk­zaam­he­den van Bos­ka­lis en wor­den brie­ven ver­stuurd. Je kunt deze brie­ven vin­den op de pagi­na brie­ven en docu­men­ten. Bij de ver­zen­ding van brie­ven streeft het pro­ject­team van de Rijn­land­Rou­te ernaar - in het kader van duur­zaam­heid - om zoveel moge­lijk via digi­ta­le com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len te informeren.