Afge­lo­pen vrij­dag is ruim 800 kuub beton gestort voor de vloer van de pomp­kel­der. De pomp­kel­der vangt straks het hemel­wa­ter van de toe­kom­sti­ge Tjal­ma­weg af. Op de net gestor­te vloer komen 30 kolom­men, die het dak van de pomp­kel­der en de toe­kom­sti­ge weg onder­steu­nen. De net gestor­te vloer van de pomp­kel­der ligt op – 6,10m NAP en is daar­mee het diep­ste punt van de ver­diep­te lig­ging. Het afbou­wen van de gehe­le pomp­kel­der duurt naar ver­wach­ting nog tot ein­de van het jaar.

Door mid­del van een dro­ge (tij­de­lij­ke) bouw­kuip bouwt Bos­ka­lis in 13 com­par­ti­men­ten de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg. Per com­par­ti­ment wordt het grond­wa­ter tij­de­lijk weg­ge­pompt en wordt - om tot een ver­diep­te lig­ging te komen – het grond­pak­ket ont­gra­ven. Na het aan­bren­gen van de folie­con­struc­tie onder­in de bak volgt het opbou­wen van het weg­li­chaam tot en met de fun­de­ring. Daar boven­op komt dan tot slot het asfalt van de Tjal­ma­weg te liggen.

In com­par­ti­ment 6, waar de pomp­kel­der is gele­gen, kreeg Bos­ka­lis in eer­ste instan­tie de water­stand niet vol­doen­de ver­laagd. Om het con­ti­nu terug­ke­ren­de grond­wa­ter suc­ces­vol het hoofd te kun­nen bie­den, werk­te Bos­ka­lis enke­le avon­den en nach­ten door, waar­bij het grond­wa­ter inten­sie­ver werd weg­ge­pompt via retour­be­ma­ling. Hier­na kon Bos­ka­lis de folie­con­struc­tie in com­par­ti­ment 6 afbou­wen, zodat ook hier kon wor­den gestart met opbou­wen en de bouw van de pompkelder.