Gis­te­ren is in één dag 200 kuub beton gestort voor het dek van de fiets­on­der­door­gang tus­sen de roton­de en de toe­kom­sti­ge aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost. Het dek vormt met de lig­gers en de land­hoof­den nu één geheel als zijn­de een zoge­he­ten “mono­lie­te con­struc­tie”. De fiets­on­der­door­gang ver­bindt straks het fiets­pad over de Toren­vliet­brug met het snel­fiets­pad naast de Tjal­ma­weg en is daar­mee onder­deel van de snel­fiets­rou­te tus­sen Lei­den en Katwijk.

Afbou­wen fietsonderdoorgang

Eer­der wer­den de lig­gers van de fiets­on­der­door­gang gelegd, waar­op extra wape­ning is aan­ge­bracht dat nu met het gestor­te beton één dek vormt. Ook zijn eer­der al de voor­zet­wan­den (met ver­ti­ca­le groe­ven) in de onder­gang geplaatst. Als laat­ste volgt nog het de ver­lich­ting en de hou­ten afwer­king van beton­nen vlak­ken. Op een later moment wordt de onder­door­gang geasfalteerd.

Plan­ning

De fiets­on­der­door­gang is aan het ein­de van het jaar klaar. Daar­na volgt de aan­slui­ting op het snel­fiets­pad door de park­strook. Dit snel­fiets­pad wordt afge­rond als de tij­de­lij­ke N206 niet meer in gebruik is. Het weg­li­chaam van de tij­de­lij­ke weg vormt name­lijk de con­struc­tie­ve basis van het fiets­pad. Vol­gens de hui­di­ge plan­ning wor­den het snel­fiets­pad en de fiets­on­der­door­gang medio 2023 in gebruik geno­men. Meer infor­ma­tie over de plan­ning lees je op de pagi­na plan­ning N206 Tjal­ma­weg.
..