Er wordt onder­zoek uit­ge­voerd naar zui­de­lij­ke alter­na­tie­ven voor een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206. Het col­le­ge van Gede­pu­teer­de Sta­ten van Zuid-Hol­land heeft dit 12 novem­ber jl. beslo­ten. Omwo­nen­den en belang­heb­ben­den wor­den bij de inhoud van het onder­zoek betrok­ken en over de voort­gang geïn­for­meerd. Tij­dens dit onder­zoek, dat tot uiter­lijk 31 janu­a­ri 2020 duurt, gaan de ver­gun­ning­aan­vra­gen en voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den zoveel als moge­lijk door. Hier­bij is afge­spro­ken dat tij­dens het onder­zoek geen werk­zaam­he­den plaats­vin­den die een zui­de­lij­ke vari­ant onmo­ge­lijk maken.

De gemeen­te­raad van Kat­wijk vroeg eer­der aan het col­le­ge van B&W om bij de pro­vin­cie aan te stu­ren op gede­gen onder­zoek naar zui­de­lij­ke alter­na­tie­ven, op het­zelf­de detail­ni­veau als bij de noor­de­lij­ke vari­ant. Het col­le­ge van B&W vroeg hier­op aan de pro­vin­cie om dit onder­zoek uit te voe­ren. Gede­pu­teer­de Sta­ten heb­ben op 12 novem­ber jl. met dit ver­zoek ingestemd.

Uit­voe­ring van het onder­zoek en betrek­ken omgeving

De direct omwo­nen­den en bedrij­ven aan de Tjal­ma­weg zijn per brief op de hoog­te gebracht van het besluit van Gede­pu­teer­de Sta­ten en van de werk­zaam­he­den die aan­ne­mer Bos­ka­lis tij­dens het onder­zoek gaat uit­voe­ren. Om de omge­ving te betrek­ken bij de inhoud van het onder­zoek en te infor­me­ren over de voort­gang, wor­den er in novem­ber en decem­ber diver­se con­tact­mo­men­ten met (ver­te­gen­woor­di­gers van) belang­heb­ben­den geor­ga­ni­seerd. Hier­bij wor­den de ver­schil­len­de zui­de­lij­ke vari­an­ten bespro­ken en wor­den de con­se­quen­ties van deze vari­an­ten inzich­te­lijk gemaakt.

Besluit­vor­ming na het onderzoek

De pro­ject­or­ga­ni­sa­tie ver­wacht het onder­zoek uiter­lijk 31 janu­a­ri 2020 af te ron­den. Hier­na nemen Gede­pu­teer­de Sta­ten een besluit.

Voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den voor defi­ni­tie­ve situatie

Met de gemeen­te Kat­wijk is afge­spro­ken dat tij­dens het onder­zoek de ver­gun­ning­aan­vra­gen en voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den zoveel als moge­lijk door­gaan. Aan­ne­mer Bos­ka­lis is inmid­dels gestart met voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den. Deze zijn voor­al gericht op de aan­pas­sin­gen van de Tjal­ma­weg naar de defi­ni­tie­ve situ­a­tie. Hier­bij is de afspraak gemaakt dat tij­dens het onder­zoek geen werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd die een zui­de­lij­ke vari­ant onmo­ge­lijk maken.

Wel­ke werk­zaam­he­den voert Bos­ka­lis de komen­de peri­o­de uit?

Eind okto­ber is Bos­ka­lis gestart met het plaat­sen van het keten­park met daar­bij beho­ren­de werk­zaam­he­den op het voor­ma­lig vlieg­veld Val­ken­burg. Ove­ri­ge werk­zaam­he­den die wor­den uit­ge­voerd, zijn:

  • Plaat­sen van peil­bui­zen voor het moni­to­ren van de waterhuishouding
  • Onder­zoek naar kabels en lei­din­gen (o.a. gra­ven van proefsleuven)
  • Asfalton­der­zoek voor gemeen­te­lij­ke wegen en fietspaden
  • Son­de­rin­gen en Grond- en mili­eu­kun­di­ge onderzoeken
  • Gra­ven van water­gang tus­sen Voor­scho­ter­weg en toe­kom­sti­ge aan­slui­ting Val­ken­burg Oost
  • Kap­pen van bomen voor de eind­si­tu­a­tie. Hier­voor is een ver­gun­ning verleend

Bos­ka­lis ver­zorgt de com­mu­ni­ca­tie over werk­zaam­he­den die moge­lijk hin­der kun­nen ver­oor­za­ken; de werk­zaam­he­den wor­den ook ver­meld op www.rijnlandroute.nl.

Ver­gun­nin­gen

Om ver­tra­ging te beper­ken, vraagt Bos­ka­lis ver­schil­len­de ver­gun­nin­gen en ver­keers­be­slui­ten aan. De werk­zaam­he­den waar deze ver­gun­nin­gen en ver­keers­be­slui­ten voor nodig zijn, heb­ben gro­ten­deels te maken met de defi­ni­tie­ve situ­a­tie. Som­mi­ge ver­gun­nin­gen heb­ben te maken met werk­zaam­he­den voor een tij­de­lij­ke noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206. Bos­ka­lis heeft de ver­gun­ning­aan­vra­gen voor deze tij­de­lij­ke ver­leg­ging inmid­dels aan­ge­vraagd. De gemeen­te heeft aan­ge­ge­ven dat besluit­vor­ming in het col­le­ge van B&W en de gemeen­te­raad over de ont­werp-omge­vings­ver­gun­ning niet start voor­dat de resul­ta­ten van het onder­zoek naar de zui­de­lij­ke alter­na­tie­ven bekend zijn.

Infor­ma­tie over de voort­gang van het onderzoek

Alle infor­ma­tie over het onder­zoek, de voort­gang en con­tact­mo­men­ten met de omge­ving is te vin­den op www.rijnlandroute.nl. Via de web­si­te kun­nen belang­stel­len­den zich abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te en de Tjal­ma­weg. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter en Inst­agram. Belang­heb­ben­den wor­den daar­naast per brief geïnformeerd.

Meer infor­ma­tie