Vrij­dag 9 okto­ber en maan­dag 12 okto­ber 2020 vin­den er werk­zaam­he­den plaats naast de Lam­me­brug, in het talud van de brug aan de Vrou­wen­weg in Leiden. 

Ver­keers­hin­der

Op vrij­dag 9 en maan­dag 12 okto­ber vin­den er werk­zaam­he­den plaats op de Vrou­wen­weg tus­sen de krui­sing met de N206 Euro­pa­weg en de krui­sing Knot­ter Polderbrug/​Vlietweg. Op deze dagen is dit deel van de Vrou­wen­weg niet goed toe­gan­ke­lijk voor auto­ver­keer. Auto­ver­keer kan gebruik maken van de links­af­fer van de N206 Euro­pa­weg om op de Vliet­weg of de Knot­ter Pol­der­brug te komen. Voor fiet­sers blijft de weg wel toegankelijk.

De beperk­te bereik­baar­heid geldt op de vol­gen­de momenten:

  • Vrij­dag 9 okto­ber: van 08.00 tot ca. 17.00 uur
  • Maan­dag 12 okto­ber: van 08.00 tot ca. 14.00 uur

Ter plek­ke zijn er ver­keers­re­ge­laars aan­we­zig voor het laten pas­se­ren van hulp­dien­sten en voor het ver­keer dat geen gebruik kan maken van de rou­te onder de Lam­me­brug door, zoals per­so­nen­bus­sen en vracht­ver­keer. In ver­band met de vei­lig­heid kan er spra­ke zijn van nood­za­ke­lij­ke ver­keers­stops waar­bij je even moet wachten.

Werk­zaam­he­den

De werk­zaam­he­den die plaats vin­den zijn onder­deel van het arche­o­lo­gisch onder­zoek in het kader van de zoek­tocht naar de voor de stad Lei­den ico­ni­sche Schans Lam­men. Het onder­zoek bestaat uit het gra­ven van een proef­sleuf in de hoop dat we nog aan­wij­zin­gen in het gebied vin­den van men­se­lij­ke acti­vi­tei­ten uit de Tach­tig­ja­ri­ge oor­log. Denk hier­bij aan aar­de­werk­scher­ven, gebruik­te ste­nen of wel­licht (delen van) gebruiks­voor­wer­pen. Lees meer over de zoek­tocht naar Schans Lam­men in het eer­de­re nieuws­be­richt.

Van­we­ge de hui­di­ge aan­pak en maat­re­ge­len tegen het coro­na­vi­rus is het niet moge­lijk om het werk te bezoeken.

Mocht er nieuws zijn over het onder­zoek dan lees je dat uiter­aard op onze website.