Op het SIS (Sta­ten Infor­ma­tie Sys­teem) van Pro­vin­ci­a­le Sta­ten (PS) vindt u bij inge­ko­men stuk­ken de brief van Gede­pu­teer­de Sta­ten aan Pro­vin­ci­a­le Sta­ten van 21 febru­a­ri jl. betref­fen­de het onder­zoek zui­de­lij­ke vari­an­ten tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 t.b.v. de rea­li­sa­tie van het project. 

Hier leest u dat het for­me­le behan­del­ad­vies van de grif­fie voor­als­nog is dat Pro­vin­ci­a­le Sta­ten dit onder­werp tij­dens de ver­ga­de­ring van 18 maart a.s. behan­de­len. Wij advi­se­ren u de web­si­te van het SIS de komen­de peri­o­de te vol­gen om de defi­ni­tie­ve behan­del­da­tum door Pro­vin­ci­a­le Sta­ten te lezen.