Van­af maan­dag 18 okto­ber voert Bos­ka­lis enke­le werk­zaam­he­den uit ter voor­be­rei­ding op de sloop van de sifon­ver­bin­ding*. Deze werk­zaam­he­den vin­den gedeel­te­lijk in twee avon­den en nach­ten plaats. Voor deze werk­zaam­he­den moet de (tij­de­lij­ke) N206 Tjal­ma­weg wor­den afge­slo­ten, ver­keer wordt omgeleid.

Plaat­sen dam­wan­den voor sifon

Voor de sloop van de sifon* moe­ten we aan weers­zij­den dam­wan­den plaat­sen (wit­te lij­nen in onder­staan­de afbeel­ding) zodat we de bouw­kuip rond­om de sifon­ver­bin­ding dicht kun­nen zet­ten. Door mid­del van bron­be­ma­ling wordt de dam­wan­den­kuip ver­vol­gens droog getrok­ken waar­na de sloop kan starten.

Werkzaamheden Sifon
Afslui­ting avond/​nacht tij­de­lij­ke N206

Voor het dicht­zet­ten van de kop­se kan­ten van de sifon die­nen acht dam­wand­plan­ken inge­trild te wor­den. Hier­voor wordt de (tij­de­lij­ke) N206 Tjal­ma­weg op maan­dag 18 okto­ber van­af 20.00 uur tot dins­dag 19 okto­ber 06.00 uur in bei­de rich­tin­gen afge­slo­ten. In deze afzet­ting halen we de bar­riers met pane­len (geluid­scherm) weg en zet­ten we de dam­wand­stel­ling - die de dam­wan­den er de vol­gen­de dag (over­dag) intrilt – ach­ter het geluid­scherm. Dat gebeurt op de reeds inge­rich­te opstel­plaats (gele vlak). Ook wor­den al de beno­dig­de dam­wand­plan­ken aan­ge­voerd en klaar gelegd. Als alles op zijn plek staat, wordt het geluid­scherm weer dicht­ge­zet zodat het ver­keer van­af dins­dag­och­tend 06.00 uur weer gebruik kan maken van de N206.

*Sifon

Een onder­lei­der of sifon is een dui­ker waar­mee water van de ene water­gang (Gro­te Wete­ring) onder de oude N206 én een ande­re water­gang door loopt (die reeds is gedempt), naar een water­gang aan de ande­re zij­de (Kool­tuin­weg).