Op dins­dag 19 maart stor­ten we het onder­wa­ter­be­ton bij aqua­duct Veen­wa­te­ring bij de ver­diep­te lig­ging N434. Om de kwa­li­teit van het onder­wa­ter­be­ton te kun­nen garan­de­ren, is het voor het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton nood­za­ke­lijk om de werk­zaam­he­den per bouw­kuip in één keer uit te voe­ren. Er wordt daar­om bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den door­ge­werkt. We star­ten we om 05.00 uur ’s och­tends en wer­ken ca. 30 tot 36 uur aan een stuk door, tot de vol­gen­de dag.

Over onder­wa­ter­be­ton: bekijk de video

Bij drie bouw­kui­pen van de ont­vangst­schacht en tun­nel­toe­rit en bij de bouw­kuip van het Aqua­duct Veen­wa­te­ring wordt er nat ont­gra­ven en onder­wa­ter­be­ton aan­ge­bracht. Bij deze werk­me­tho­de wordt er tij­dens het ont­gra­ven water toe­ge­voegd aan de bouw­kuip, om opbar­sten van de bouw­kuip­bo­dem te voor­ko­men. Zodra de vloer is gestort en uit­ge­hard, kan het water wor­den weg­ge­pompt en is de bouw­kuip klaar. Voor­deel hier­van is dat er tij­dens de werk­zaam­he­den geen grond­wa­ter ont­trok­ken hoeft te wor­den. Tij­dens het uit­gra­ven en bij het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton zijn dui­kers aan het werk.

Bekijk hier het film­pje van het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton bij de startschacht/​tunneltoerit aan de oost­zij­de van de N434 (bij Vliet­land) waar­voor de werk­zaam­he­den eind vorig jaar zijn uitgevoerd.