Op 14 en 28* mei wordt er onder­wa­ter­be­ton gestort in de bouw­kui­pen van de ont­vangst­schacht en de tun­nel­toe­rit ter hoog­te van Lies­beth Rib­bi­us­pad en Ger­da Brau­tigam­sin­gel (C op de foto). Om de kwa­li­teit van het beton te kun­nen garan­de­ren, is het voor het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton nood­za­ke­lijk om de werk­zaam­he­den per bouw­kuip in één keer uit te voe­ren. Er wordt daar­om bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den doorgewerkt.

  • De stort voor het onder­wa­ter­be­ton voor de eer­ste bouw­kuip vindt plaats op dins­dag 14 mei. Er wordt gewerkt van­af 05.00 uur tot naar ver­wach­ting 21.00 uur.
  • De stort voor de twee­de bouw­kuip staat gepland voor 28* mei. Deze kuip is dus­da­nig groot dat er 24 uur moet wor­den door­ge­werkt. De werk­zaam­he­den star­ten om 05.00 uur tot naar ver­wach­ting 05.00 uur de vol­gen­de ochtend.
  • De stort voor de der­de bouw­kuip staat gepland voor eind mei/​begin juni. Dit is een klei­ne­re kuip en we ver­wach­ten dat deze beton­stort tij­dens regu­lie­re werk­tij­den plaats kan vinden.

*In een eer­de­re ver­sie van dit bericht was de 2e stort gepland voor 21 mei. Dit wordt nu 28 mei en er wordt om 05.00 uur gestart. De direc­te omge­ving ont­vangt hier­over nog een bericht.

Over onder­wa­ter­be­ton
Bij drie bouw­kui­pen van de ontvangstschacht/​tunneltoerit en bij de bouw­kuip van het aqua­duct Veen­wa­te­ring wordt er nat ont­gra­ven en onder­wa­ter­be­ton aan­ge­bracht. Bij deze werk­me­tho­de voe­gen we water aan de bouw­kuip toe tij­dens het ont­gra­ven. Zo voor­ko­men we opbar­sten van de bouw­kuip­bo­dem. Zodra de vloer is gestort en uit­ge­hard, kan het water wor­den weg­ge­pompt en is de bouw­kuip klaar. Voor­deel hier­van is dat er tij­dens de werk­zaam­he­den geen grond­wa­ter ont­trok­ken hoeft te wor­den. Tij­dens het uit­gra­ven en bij het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton zijn dui­kers aan het werk. Bekijk hier het film­pje van het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton bij de tun­nel­toe­rit nabij de A4.