Bos­ka­lis bouwt de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg, in 13 com­par­ti­men­ten. In com­par­ti­ment 6, ter hoog­te van het voor­ma­li­ge Ach­ter­weg­vi­a­duct, moet van maan­dag 11 april tot en met zater­dag 7 mei in de avond en (deels) in de nacht wor­den door­ge­werkt. Wij ver­wach­ten dat deze werk­zaam­he­den impact heb­ben op direct omwo­nen­den en doen ons best om de hin­der zoveel als moge­lijk te beper­ken. Voor vra­gen over de werk­zaam­he­den is er een extra inloopspreek­uur op woens­dag­avond 6 april a.s. in de bouw­keet van Boskalis.

Aan­lei­ding

Door mid­del van een dro­ge (tij­de­lij­ke) bouw­kuip bou­wen we de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg. Dat doen we door per com­par­ti­ment, in totaal 13, te ont­gra­ven. In het zes­de com­par­ti­ment bou­wen we boven­op de folie­con­struc­tie (en dus onder de toe­kom­sti­ge weg) een beton­nen pomp­kel­der die al het hemel­wa­ter van de toe­kom­sti­ge Tjal­ma­weg (ver­diep­te lig­ging) afvangt. Door een omvang­rij­ke gelaag­de con­struc­tie van folie, zand, beton­nen pomp­kel­der, weg­fun­de­ring en asfalt is com­par­ti­ment 6 het diep­ste punt van het werk. Hoe die­per je ont­graaft, hoe meer je te maken krijgt met (grond)water.

Tech­nisch gezien krij­gen we in dit com­par­ti­ment de water­stand niet vol­doen­de ver­laagd op de manier zoals we bedacht heb­ben en die we inmid­dels suc­ces­vol heb­ben toe­ge­past in de eer­ste 5 com­par­ti­men­ten, van­uit rich­ting Lei­den. We heb­ben uit­ge­breid onder­zoek gedaan naar dit pro­bleem. We heb­ben de water­rem­mend­heid van de dam­wan­den en gelin­jec­tie­laag diep in de bodem onder­zocht. We kun­nen dat niet met het blo­te oog bekij­ken en het is inge­wik­keld om de exac­te oor­zaak te vin­den. De oplos­sing van dit pro­bleem zit dan ook niet in beheers­maat­re­ge­len of alter­na­tie­ven, maar in tijd.

Oplos­sing

Door­dat we te maken heb­ben met con­ti­nu terug­ke­rend grond­wa­ter moe­ten we de werk­zaam­he­den ver­sneld uit­voe­ren. Dat bete­kent dat we tij­de­lijk meer en snel­ler water moe­ten weg­pom­pen. We zet­ten, in over­leg met het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, retour­be­ma­ling in (water terug­bren­gen diep in de grond) om de invloed op de grond­wa­ter­stand in de omge­ving te voor­ko­men en moni­to­ren dit con­ti­nu. We kun­nen hier­door ver­sneld ont­gra­ven (tot -7.70m NAP.), de folie aan­bren­gen en weer aanvullen.

Ver­vol­gens bou­wen we hier­op een zwa­re beton­nen con­struc­tie (1 meter dik­ke beton­vloer van de pomp­kel­der) die als tegen­druk dient voor het opko­men­de grond­wa­ter. Wan­neer deze beton­nen vloer gereed is, kun­nen de bema­lings­pom­pen weer in hoe­veel­heid en inten­si­teit wor­den teruggeschroefd.

In de eerste week werken we 24 uur per dag door. Daarna werken we ca. 3 weken met verlengde werkdagen tot 23:00 uur. Daarbij werken we niet op:

  • Eerste paasdag
  • Op 4 mei, Dodenherdenking, na 19:00 uur

Verder is ons uitgangspunt om niet op zon- en feestdagen (2e paasdag, Koningsdag) te werken.

Planning van het werk*
Data Werkuren Werkzaamheden
Maandag 11 april t/m zaterdag 16 april (week 15) 24 uur per dag Extra bemalen, 2 dagen ontgraven, 2 dagen folie leggen, 2 dagen zand aanvullen.
Dinsdag 19 april t/m zaterdag 23 april (week 16) 07.00 – 23.00 uur Betonstort werkvloer, vlechten wapeningstaal vloer pompkelder.
Maandag 25 april t/m zaterdag 30 april

(week 17)

07.00 – 23.00 uur Vlechten wapeningstaal vloer pompkelder.
Maandag 2 mei t/m zaterdag 7 mei

(week 18)

07.00 – 23.00 uur Vlechten wapeningstaal vloer pompkelder en betonstort vloer pompkelder, afschalen bemaling.
Maandag 9 mei t/m vrijdag 27 mei

(week 19 t/m 21)

07.00 – 23.00 uur Uitloop werkzaamheden*.

*De planning is onder enig voorbehoud en afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Mochten we hier onverhoopt vanaf moeten wijken, omwille van onvoorziene omstandigheden, communiceren we dat in de BouwApp.

Week Werkzaamheden Te verwachten hinder Hinderbeperking
15 Na 19:00 uur Grondwerk: ontgraven grond Geluid en trillingen, lichthinder, van o.a. hydraulische kranen, shovels en dumpertrucks Achteruitrijsignalering (piepjes) van de shovels wordt gedempt. Het verslepen van rijplaten wordt in de nachtelijke uren tot een minimum beperkt. Transport zoveel mogelijk rechtdoor rijdend en niet achteruit. Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.
Na 19:00 uur Aanleggen folieconstructie Geluid en trillingen, lichthinder, van o.a. hydraulische kraan, shovel en hoogwerker Achteruitrijsignalering (piepjes) van shovels wordt gedempt. Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.
Na 19:00 uur Grondwerk: aanvullen zand Geluid en trillingen, lichthinder, van o.a. hydraulische kranen, shovels, dumpertrucks en wals Achteruitrijsignalering (piepjes) van shovels wordt gedempt. Het verslepen van rijplaten wordt tot minimum beperkt. Transport rijdt zoveel als mogelijk rechtdoor en niet achteruit. Dumpers worden toegepast i.p.v. vrachtwagens zodat er geen overlast is van klappende achterkleppen. Er wordt zoveel mogelijk statisch verdicht i.p.v. trillend. Materiaal (zand) wordt overdag dichtbij in depot geplaatst zodat transport ’s nachts wordt beperkt. Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.
16, 17, 18 (uitloop week 19 t/m 21) 19:00 – 23:00 uur Vlechten wapening vloer pompkelder Geluid en trillingen van o.a. telekraan, lichthinder, metaalbewerking Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.

Voor de veiligheid van de mensen op het werk kunnen niet alle geluiden (zoals de piepjes bij achteruitrijdend materieel) uitgeschakeld worden.

Ont­hef­fing

Voor deze werk­zaam­he­den en rui­me­re werk­tij­den is door de gemeen­te Kat­wijk een ont­hef­fing ver­leend. De ont­hef­fin­gen zijn aan­ge­vraagd tot en met vrij­dag 27 mei om tegen­sla­gen in de uit­voe­ring op te kun­nen vangen.

Loca­tie werkzaamheden

De grond­werk­zaam­he­den en de bouw van de pomp­kel­der vin­den plaats in com­par­ti­ment 6, t.h.v. het gesloop­te Ach­ter­weg­vi­a­duct. De rou­te voor vracht­ver­keer rich­ting het grond­de­pot op het oude Vlieg­kamp loopt van­uit com­par­ti­ment 6 oos­te­lijk naar de toe­kom­sti­ge aan­slui­ting Val­ken­burg Oost, over de Ach­ter­weg naar het Vliegkamp.

Locatie werkzaamheden

Extra inloopspreek­uur

Vra­gen over deze werk­zaam­he­den kun je op de gebrui­ke­lij­ke wij­ze aan aan­ne­mer Bos­ka­lis stel­len. Door­dat we ons kun­nen inden­ken dat je mis­schien nog vra­gen hebt naar aan­lei­ding van deze brief bie­den wij je de moge­lijk­heid om naar een extra inloopspreek­uur te komen, in de bouw­keet aan de Zon­ne­veld­slaan. Je bent van har­te wel­kom op woens­dag­avond 6 april van 19.00 uur – 20.00 uur.