Op dit moment vin­den op de A44 diver­se afron­den­de werk­zaam­he­den plaats, waar­on­der het aan­bren­gen van gelei­de­rail, ver­lich­ting en beweg­wij­ze­ring. Omdat dit op de A44 is, kun­nen we het werk alleen tij­dens een afslui­ting van de rij­baan uit­voe­ren. En dat is alleen toe­ge­staan in de avond- en nacht­u­ren. Het vol­gen­de moment dat dit ’s avonds en ’s nachts gebeurt, is dins­dag 12 juli. Het werk wordt uit­ge­voerd tus­sen 22.00 en 05.00 uur. Met name het aan­bren­gen van gelei­de­rail kan goed hoor­baar zijn in de direc­te omgeving.