De N206 ir. G. Tjal­ma­weg wordt van­avond van­af 20.00 uur tot mor­gen­och­tend 06.00 uur afge­slo­ten tus­sen de aan­slui­ting N441 en de A44 (Lei­den-West). Aan­ne­mer Bos­ka­lis Neder­land gebruikt de afslui­ting voor een alge­he­le con­tro­le van de tij­de­lij­ke Tjal­ma­weg en voor her­stel­werk­zaam­he­den voor de ont­sta­ne scha­de na de aan­rij­ding op 13 decem­ber jl. De afslui­ting is niet nodig voor her­stel­werk als gevolg van het uit­tril­len van de dam­wan­den ter hoog­te van Duin­zicht; deze werk­zaam­he­den ver­lo­pen tot nu toe voor­spoe­dig. Voor het ver­wij­de­ren van de laat­ste dam­wan­den gebruikt Bos­ka­lis Neder­land een zwaar­der uit­ge­voer­de stel­ling (hei­blok), ook wordt het werk con­ti­nue gemo­ni­t­ord. De aan­ne­mer koos voor deze metho­de na de scha­de die eer­der ont­stond aan het weg­dek van de rij­strook rich­ting Lei­den. Naar ver­wach­ting wor­den van­daag de laat­ste tij­de­lij­ke dam­wan­den langs de bouw­kuip van het pro­ject uitgetrild.

Avond- nacht­af­slui­ting van 20.00 uur tot mor­gen­och­tend 06.00 uur

De Tjal­ma­weg is van­avond tus­sen 20.00 uur en mor­gen­och­tend 06.00 uur afge­slo­ten, zoals eer­der aan­ge­kon­digd. Aan­ne­mer Bos­ka­lis Neder­land con­tro­leert dan het weg­dek over de hele leng­te van de tij­de­lij­ke weg en voert met­een her­stel­werk­zaam­he­den voor de ont­sta­ne scha­de na de aan­rij­ding op 13 decem­ber jl. Bos­ka­lis: “Bij de con­tro­le van de tij­de­lij­ke Tjal­ma­weg her­stel­len wij even­tu­e­le bescha­di­gin­gen direct, dit komt de ver­keers­vei­lig­heid en omge­vings­hin­der ten goe­de. Wij staan hier­na met­een gesteld voor de (stren­ge) win­ter­we­ken en voor de peri­o­de dat wij de tij­de­lij­ke weg nog nodig hebben.”

Omlei­ding

Auto­ver­keer wordt van­avond van­af 20.00 uur tot mor­gen­och­tend 06.00 uur omge­leid mid­dels bebor­ding over de A44, afslag 6 Noord­wijk, N444, N206 en vice ver­sa. Ook van­af N206 Lei­den-West wordt het ver­keer terug geleid naar de A44 rich­ting Amster­dam (via de Oude Rhijn­hof­weg /​ McDo­nalds). Ver­keer van­af de Voor­scho­ter­weg rich­ting Lei­den kan de N206 op draai­en. Omge­keerd kan dan niet; ver­keer van­af de N206 Lei­den wordt omge­leid t.h.v. de Oude Rhijn­hof­weg /​ McDo­nalds.

omleidingsroute zonkreparatie
Bus­sen Arriva

Tij­dens de avond­af­slui­ting rij­den bus­sen van Arri­va door de dorps­kern van Val­ken­burg en niet over de tij­de­lij­ke N206. De bus­hal­te op de Tjal­ma­weg komt dan tij­de­lijk te ver­val­len. Tij­dens de eer­ste dien­sten op don­der­dag­och­tend (van­af 05:00 uur) rij­den de bus­sen van Arri­va weer regu­lier over de Tjal­ma­weg. De bus­hal­te is dan weer toegankelijk.