Van 9 tot en met 14 april wor­den er weg­werk­zaam­he­den uit­ge­voerd naast de krui­sing Den Deijl voor de aan­leg van een keer­mo­ge­lijk­heid voor het bouw­ver­keer van de Rijn­land­Rou­te. Hier­voor wordt in de bocht een stuk­je extra asfalt aan­ge­legd. Er wordt zowel over­dag als ´s avonds/´s nachts gewerkt. De werk­zaam­he­den bestaan onder meer uit het aan­bren­gen van asfalt, het ver­wij­de­ren van de oude weg­mar­ke­ring, het ver­plaat­sen van de licht­mas­ten en de ver­keers­lich­ten en het aan­bren­gen van detectielussen.

Plan­ning
• In de avond/​nacht (tus­sen 21.00 tot 05.00u) van maan­dag 9 op dins­dag 10 april wor­den de ver­keers­lich­ten ver­plaatst, en wordt de oude mar­ke­ring ver­wij­derd. Tij­dens deze werk­zaam­he­den wor­den ver­keers­re­ge­laars inge­zet. De nacht van dins­dag 10 op woens­dag 11 april is een reser­ven­acht, voor wan­neer niet alle werk­zaam­he­den kun­nen wor­den afgrond.
• Op woens­dag­avond 11 april wordt van­af 21.00 uur de onder­laag van het asfalt aan­ge­bracht. Dit neemt naar ver­wach­ting enke­le uren in beslag.
• Op zater­dag 14 april wordt over­dag tij­dens een afslui­ting van de A44 door Rijks­wa­ter­staat, de dek­laag van het asfalt aan­ge­bracht. Rijks­wa­ter­staat heeft deze afslui­ting gepland om onder­houd uit te voe­ren, en Comol5 maakt van deze afslui­ting gebruik om de weg­werk­zaam­he­den bij Den Deijl uit te voe­ren. Op deze manier is er geen extra hin­der voor de omge­ving en het wegverkeer.