Van maan­dag 4 tot en met vrij­dag 8 novem­ber wordt in de avond/​nacht het defi­ni­tie­ve asfalt aan­ge­bracht op de Rhijn­hof­weg op het deel tus­sen de brug Oude Rijn en de Wil­lem Eint­ho­ven­straat. De weg is tij­dens uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den tus­sen 20.00 en 06.00 uur afge­slo­ten. De direc­te omge­ving heeft een infor­ma­tie­brief ont­van­gen. Het ver­keer wordt ter plaat­se met bebor­ding omgeleid.