Vorig jaar heb­ben we in opdracht van Rijks­wa­ter­staat in een aan­tal gedeel­te­lij­ke week­en­d­af­slui­tin­gen een dui­ker onder de A4 gebouwd (ter hoog­te van HMP 42.700 bij Leid­schen­dam). In de week van 30 augus­tus bren­gen we het defi­ni­tie­ve asfalt aan op deze loca­tie. Het gaat om dub­bel­laags ZOAB (stil asfalt).

Werk­da­gen en tijden

We wer­ken van maan­dag 30 augus­tus tot en met don­der­dag 2 sep­tem­ber* en star­ten rond 20.00 uur in de avond tot 05.00 uur de vol­gen­de och­tend. De rij­baan blijft beschik­baar voor ver­keer, elke nacht rond 02.00u is er een kor­te ver­keers­stop (ca. 15 minuten).

*Bij slecht weer kan het zijn dat de werk­zaam­he­den moe­ten wor­den ver­plaatst, wan­neer dit het geval is wordt dit ken­baar gemaakt via deze website