A44, in de aansluiting Leiden-West: Archeologische opgraving voor de RijnlandRoute. Deel van vroegmiddeleeuwse nederzetting opgegraven, daarbij zijn houten waterputten gevonden.

In het kader van de RijnlandRoute worden momenteel bij de A44, in de aansluiting Leiden-West, delen van een vroegmiddeleeuwse nederzetting opgegraven. Archeologen van de firma ARCHOL uit Leiden hebben hier onder meer enkele houten waterputten blootgelegd. De vindplaats maakt onderdeel uit van de grote nederzetting die (direct noordwestelijk van de afslag) tussen 2004 en 2010 is opgegraven.

Het lijkt erop dat de vindplaats in de zogenaamde westelijke oksel van de aansluiting Leiden-West gelegen is op de 2 zandige oevers van een geul. Een eerste blik op het gevonden aardewerk doet vermoeden dat dit deel van de nederzetting relatief jong is: mogelijk stamt de bewoning hier uit de Karolingische tijd (8 – 10e eeuw). Begin volgend jaar zal de oostelijke oksel van de aansluiting Leiden-West worden opgegraven. Dit kan pas nadat op deze locatie het onderzoek naar mogelijke niet – gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is afgerond. De aangetroffen vondsten en sporen leveren nieuwe informatie op over de geschiedenis van de vroegmiddeleeuwse bewoning langs de Rijn.

Archeologie in de RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland is rijk aan archeologie en historie. Archeologie vertelt veel over het leven van onze voorouders, in de periode dat er nog geen geschreven bronnen waren. De provincie wil graag de vindplaatsen in het projectgebied in beeld brengen en waar nodig de archeologische sporen en vondsten veilig stellen en het publiek hierbij betrekken.

Na de opgraving worden de vondsten meegenomen voor nader onderzoek. De archeologen werken alle gegevens uit. Een specialist onderzoekt bijvoorbeeld hoe oud de vondsten precies zijn en welke bijzonderheden er aan te zien zijn. Alle bevindingen komen daarna samen in een rapport, dat de afsluiting vormt van het archeologisch onderzoek op deze locatie. De verwachting is dat dit rapport rond de zomer van 2018 verschijnt.

Vondsten die in het kader van de RijnlandRoute worden gevonden, worden op een later moment tentoongesteld. De provincie Zuid-Holland vindt het namelijk belangrijk dat erfgoed, in dit geval van de archeologische opgraving, behouden blijft en dat een breder publiek er kennis mee kan maken. Uiteindelijk worden de vondsten bewaard in het archeologisch depot.

Aansluiting Leiden-West

Een onderdeel van de RijnlandRoute is herinrichting van de aansluiting Leiden-West.

Aansluiting Leiden-West is waar de N206 aansluit op de A44. Op deze aansluiting vinden verschillende aanpassingen plaats. Hierbij valt te denken aan extra toe- en afritten. Het uitgangspunt is dat linksaf bewegingen, die de doorstroming beperken, zoveel mogelijk worden vermeden. In de planning van het project is rekening gehouden met archeologisch onderzoek. De opgraving heeft daarom geen gevolgen voor de voortgang van de aanleg van de weg.