A44, in de aan­slui­ting Lei­den-West: Arche­o­lo­gi­sche opgra­ving voor de Rijn­land­Rou­te. Deel van vroeg­mid­del­eeuw­se neder­zet­ting opge­gra­ven, daar­bij zijn hou­ten water­put­ten gevonden.

In het kader van de Rijn­land­Rou­te wor­den momen­teel bij de A44, in de aan­slui­ting Lei­den-West, delen van een vroeg­mid­del­eeuw­se neder­zet­ting opge­gra­ven. Arche­o­lo­gen van de fir­ma ARCHOL uit Lei­den heb­ben hier onder meer enke­le hou­ten water­put­ten bloot­ge­legd. De vind­plaats maakt onder­deel uit van de gro­te neder­zet­ting die (direct noord­wes­te­lijk van de afslag) tus­sen 2004 en 2010 is opgegraven.

Het lijkt erop dat de vind­plaats in de zoge­naam­de wes­te­lij­ke oksel van de aan­slui­ting Lei­den-West gele­gen is op de 2 zan­di­ge oevers van een geul. Een eer­ste blik op het gevon­den aar­de­werk doet ver­moe­den dat dit deel van de neder­zet­ting rela­tief jong is: moge­lijk stamt de bewo­ning hier uit de Karo­lin­gi­sche tijd (8 - 10e eeuw). Begin vol­gend jaar zal de oos­te­lij­ke oksel van de aan­slui­ting Lei­den-West wor­den opge­gra­ven. Dit kan pas nadat op deze loca­tie het onder­zoek naar moge­lij­ke niet - gespron­gen explo­sie­ven uit de Twee­de Wereld­oor­log is afge­rond. De aan­ge­trof­fen vond­sten en spo­ren leve­ren nieu­we infor­ma­tie op over de geschie­de­nis van de vroeg­mid­del­eeuw­se bewo­ning langs de Rijn.

Arche­o­lo­gie in de RijnlandRoute

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is rijk aan arche­o­lo­gie en his­to­rie. Arche­o­lo­gie ver­telt veel over het leven van onze voor­ou­ders, in de peri­o­de dat er nog geen geschre­ven bron­nen waren. De pro­vin­cie wil graag de vind­plaat­sen in het pro­ject­ge­bied in beeld bren­gen en waar nodig de arche­o­lo­gi­sche spo­ren en vond­sten vei­lig stel­len en het publiek hier­bij betrekken.

Na de opgra­ving wor­den de vond­sten mee­ge­no­men voor nader onder­zoek. De arche­o­lo­gen wer­ken alle gege­vens uit. Een spe­ci­a­list onder­zoekt bij­voor­beeld hoe oud de vond­sten pre­cies zijn en wel­ke bij­zon­der­he­den er aan te zien zijn. Alle bevin­din­gen komen daar­na samen in een rap­port, dat de afslui­ting vormt van het arche­o­lo­gisch onder­zoek op deze loca­tie. De ver­wach­ting is dat dit rap­port rond de zomer van 2018 verschijnt.

Vond­sten die in het kader van de Rijn­land­Rou­te wor­den gevon­den, wor­den op een later moment ten­toon­ge­steld. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land vindt het name­lijk belang­rijk dat erf­goed, in dit geval van de arche­o­lo­gi­sche opgra­ving, behou­den blijft en dat een bre­der publiek er ken­nis mee kan maken. Uit­ein­de­lijk wor­den de vond­sten bewaard in het arche­o­lo­gisch depot.

Aan­slui­ting Leiden-West

Een onder­deel van de Rijn­land­Rou­te is her­in­rich­ting van de aan­slui­ting Leiden-West.

Aan­slui­ting Lei­den-West is waar de N206 aan­sluit op de A44. Op deze aan­slui­ting vin­den ver­schil­len­de aan­pas­sin­gen plaats. Hier­bij valt te den­ken aan extra toe- en afrit­ten. Het uit­gangs­punt is dat links­af bewe­gin­gen, die de door­stro­ming beper­ken, zoveel moge­lijk wor­den ver­me­den. In de plan­ning van het pro­ject is reke­ning gehou­den met arche­o­lo­gisch onder­zoek. De opgra­ving heeft daar­om geen gevol­gen voor de voort­gang van de aan­leg van de weg.