Horen hoe het staat met het onder­zoek naar de Romein­se Weg bij de Tjal­ma­weg in Val­ken­burg, onder het genot van een bak­je kof­fie? Kom vrij­dag 11 okto­ber naar het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te! Dan ver­telt arche­o­loog René Isa­rin uit­ge­breid over de laat­ste resul­ta­ten van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar deze unie­ke vind­plaats die afge­lo­pen zomer werd aan­ge­trof­fen bij opgra­vin­gen in het kader van de Rijn­land­Rou­te. Aan­slui­tend kun je een aan­tal vond­sten bezich­ti­gen, waar­on­der de hou­ten paal met inscrip­tie die deel uit­maak­te van de fun­de­ring van deze bij­na 2.000 jaar oude weg.

Wan­neer: 11 okto­ber van 10.30 tot 12.00 uur
Waar: infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te, Riet­pol­der­weg 19, Leidschendam.

In de bodem en onder water bevin­den zich zicht­ba­re en onzicht­ba­re res­ten die veel kun­nen ver­tel­len over hoe men­sen vroe­ger leef­den en werk­ten. Onze bodem is een archief dat we wil­len bewa­ren. Daar­om vindt de pro­vin­cie Zuid Hol­land het belang­rijk dat voor­af­gaand aan de start van een bouw­pro­ject eerst arche­o­lo­gisch onder­zoek plaatsvindt.