Een belang­rij­ke scha­kel in het behou­den van de eco­lo­gi­sche ver­bin­din­gen, nadat de nieu­we N434 is aan­ge­legd, is het aqua­duct dat over de ver­diep­te lig­ging is aan­ge­legd. Dank­zij het aqua­duct blijft de Veen­wa­te­ring exact lig­gen waar die altijd al lag, name­lijk in een strak­ke lijn van Den Haag dwars door de land­goe­de­ren De Hor­sten tot aan de Oude Rijn in Lei­den. Ook de zicht­lijn blijft in stand, van Ste­vens­hof­jes­mo­len op de rand van de woon­wijk Ste­vens­hof tot de Zuid­wijk­se molen ter hoog­te van De Hor­sten in Wassenaar. 

De Veen­wa­te­ring is ont­staan uit een oude veen­stroom en op de oud­ste topo­gra­fi­sche kaar­ten al te her­ken­nen. Let­ter­lijk eeu­wen­oud dus. Het is daar­om terecht dat deze water­gang gespaard is bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te en de weg er res­pect­vol onder­door duikt. Het aqua­duct is niet alleen een his­to­ri­sche lijn op de kaart, maar ook nog steeds een belang­rij­ke ver­bin­ding voor water, dier en mens. Het water en de oevers vor­men een eco­lo­gi­sche ver­bin­ding tus­sen de pol­ders. Naast het water ligt het fiets­pad dat Lei­den met Was­se­naar ver­bindt. Ook in de lucht is het aqua­duct Veen­wa­te­ring een ver­bin­ding, name­lijk voor vleer­mui­zen. Ver­schil­len­de vleer­muis­soor­ten gebrui­ken de Veen­wa­te­ring als vas­te vlieg­rou­te en foe­ra­geer­ge­bied. Ook een soort snel­weg dus, maar dan een heel oude en voor de klei­ne­re, bij­na onzicht­ba­re bewo­ners van dit gebied.

..
In juli 2020 nam Johan Over­de­vest een kijk­je bij het aqua­duct tij­dens de opna­mes van de Rijn­land­Rou­te op Omroep West. Bekijk de afle­ve­ring terug op You­Tu­be .