De mede­wer­kers van het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te done­ren 100 bril­len en zijn in samen­wer­king met Rijks­wa­ter­staat en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land een inza­me­lings­ac­tie gestart om vei­lig­heids- en vuur­werk­bril­len te ver­za­me­len. De bril­len gaan naar het Rode Kruis. Zij ver­za­me­len tus­sen 23 en 28 maart zoveel moge­lijk bril­len. Het Rode Kruis rei­nigt en sor­teert de bril­len en zorgt voor ver­zen­ding naar zorg­in­stel­lin­gen in Neder­land. Met de bril­len kun­nen zorg­me­de­wer­kers bete­re en vei­li­ge­re zorg bie­den aan coronapatiënten.

Nieu­we en gebruik­te bril­len snel nodig

Alle vei­lig­heids- en vuur­werk­bril­len zijn wel­kom, nieu­we én gebruik­te. Je kunt van­af nu jouw bril(len) afge­ven; ze zijn name­lijk snel nodig. De eer­ste zen­ding van 100 bril­len gaat dins­dag 24 maart al naar het Rode Kruis, de twee­de zen­ding wordt op vrij­dag 27 maart a.s. gebracht. De actie van het Rode Kruis ein­digt op zater­dag 28 maart om 17.00 uur. Wij hopen zoveel moge­lijk bril­len te verzamelen.

Hoe kun je helpen?

Ben je een par­ti­cu­lie­re klus­ser en heb je nog een vei­lig­heids- of vuur­werk­bril lig­gen? Wij vra­gen je om voor don­der­dag 26 maart 12.00 uur jouw bril(len) langs te bren­gen. Je kunt ze afge­ven bij het infor­ma­tie­cen­trum. Bij de ingang langs de Riet­pol­der­weg staat een con­tai­ner waar je de bril in kunt stop­pen. Houd je hier­bij wel reke­ning met een vei­li­ge afstand van 1,5 meter tot ande­re men­sen die bril­len done­ren? De mede­wer­kers van de Rijn­land­Rou­te bren­gen de bril­len ver­vol­gens naar het Rode Kruis. Kijk voor een rou­te­be­schrij­ving op de pagi­na infor­ma­tie­cen­trum.

Gro­te aantallen

Heb je meer dan 50 bril­len beschik­baar? Dan ver­zoe­ken wij je om con­tact op te nemen met Cyn­thia Ver­loop, via: informatiecentrum@​rijnlandroute.​nl om te bespre­ken hoe deze bril­len het bes­te bij het Rode Kruis kun­nen komen.