De vier­de en laat­ste fase van de fiets­tun­nel onder de A44 op de fiets­rou­te Lei­den-Kat­wijk is wat beton­werk betreft klaar. De laat­ste dam­wan­den wor­den nu ver­wij­derd en afge­lo­pen maand zijn de tegel­zet­ters gestart met een immen­se klus. Maar liefst 2.500 vier­kan­te meter aan kera­mi­sche tegel­tjes moet hier vol­gens een vast­staand ont­werp wor­den aangebracht. 

Het patroon refe­reert aan DNA-pro­fie­len, net als de ande­re onder­door­gan­gen in de buurt van het Bio Sci­en­ce Park. Er zijn 15 ver­schil­len­de tegel­tjes in 4 kleu­ren. Het aan­bren­gen moet zorg­vul­dig gebeu­ren, naast dat het patroon moet klop­pen met het ont­werp, is ook vocht een uit­da­ging. Immers, het moet nog wel even­tjes blij­ven han­gen in weer en wind. Een pre­cies werk­je dus, voor ons team van 7 vas­te tegel­zet­ters. In totaal is het 15 weken werk, begin juli moet het klaar zijn.