In week 2 en 3 van het nieu­we jaar gaan we ver­der met het inhij­sen en plaat­sen van lig­gers voor de nieu­we Toren­vliet­brug. Daar­voor wordt de Voor­scho­ter­weg voor auto­mo­bi­lis­ten een aan­tal dagen vol­le­dig gestremd ter hoog­te van de Toren­vliet­brug. Fiet­sers en voet­gan­gers kun­nen - onder bege­lei­ding van ver­keers­re­ge­laars - de werk­zaam­he­den op de Voor­scho­ter­weg pas­se­ren. Op de Rhijn­hof­weg vin­den kort­du­ren­de ver­keers­stops plaats voor auto­mo­bi­lis­ten, fiet­sers en voetgangers.

Deze maat­re­ge­len zijn nodig voor de vei­lig­heid; er wor­den over de weg zwa­re en gro­te beton­nen lig­gers aan­ge­voerd en inge­he­sen. Wij doen ons uiter­ste best om de hin­der gedu­ren­de dit werk zoveel moge­lijk te beper­ken. Als we hier­mee klaar zijn, zijn alle lig­gers - op één veld na – geplaatst. Het laat­ste veld ver­wach­ten we in febru­a­ri te leg­gen. Deze lig­gers wor­den van boven­op het nieu­we dek geplaatst, waar­door de weg­ge­brui­ker hier geen hin­der van ondervindt.

Strem­min­gen van de Voor­scho­ter­weg en de Rhijnhofweg
  • Op dins­dag 11 janu­a­ri wordt de Rhijn­hof­weg tus­sen 04.00 uur en 19.00 uur gemid­deld tus­sen de 10 tot 12 keer per dag gestremd. Dit gebeurt via ver­keers­stops van cir­ca 2-3 minu­ten per keer. De ver­keers­stops wor­den bege­leid door ver­keers­re­ge­laars. Auto­mo­bi­lis­ten, fiet­sers en voet­gan­gers onder­vin­den hier­van wei­nig hinder.
  • Van woens­dag 12 janu­a­ri tot en met vrij­dag 14 janu­a­ri tus­sen 04.00 uur en 19.00 uur is de Voor­scho­ter­weg ter hoog­te van de Toren­vliet­brug vol­le­dig gestremd voor automobilisten.
  • Op maan­dag 17 janu­a­ri tus­sen 04.00 uur en 22.00 uur is de Voor­scho­ter­weg ter hoog­te van de Toren­vliet­brug vol­le­dig gestremd voor automobilisten.
  • Op dins­dag 18 janu­a­ri wordt aan de Rhijn­hof­weg­zij­de het zes­de veld (het een na laat­ste) van het nieu­we dek dicht gelegd. Het door­gaan­de ver­keer onder­vindt hier geen tot mini­maal hin­der van.
Kaartje omleiding voorschoterweg