Na de ver­wij­de­ring van het eer­ste deel van de bomen bij aan­slui­ting Lei­den-West in okto­ber 2018, wordt er bin­nen­kort gestart met het twee­de deel van de kap. De bomen moe­ten wor­den ver­wij­derd voor de ver­bre­ding van de A44 (inclu­sief recon­struc­tie aan­slui­ting Lei­den-West en het Robert Boy­le via­duct) en voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen in dit gebied.

Vol­gens plan­ning star­ten we op vrij­dag 25 janu­a­ri met het ver­wij­de­ren van bomen, stron­ken en wor­tels nabij het Avi­cen­na­pad in Lei­den. De werk­zaam­he­den duren naar ver­wach­ting vier dagen en wor­den tij­dens onze regu­lie­re werk­tij­den uit­ge­voerd tus­sen 7.00 en 16.00 uur. Op zater­dag wordt niet gewerkt. Na afron­ding van werk­zaam­he­den zal er voor het inklin­ken van de grond op de plek van de ver­wij­der­de bomen een zand­pak­ket wor­den aan­ge­bracht. Op onder­staan­de afbeel­ding is de loca­tie aan­ge­ge­ven van de twee bomen­kap fases.

In het plan is reke­ning gehou­den met de wens om zo min moge­lijk bomen te kap­pen. Zo zijn de kabels en lei­din­gen met een gestuur­de boring gedaan, waar­door er alleen bomen ver­wij­derd hoe­ven te wor­den op de plek waar de boring is gestart en weer uit­komt. Nadat de werk­zaam­he­den voor de te ver­leg­gen kabels en lei­din­gen, de ver­bre­ding van de A44 en de recon­struc­tie van Lei­den-West zijn afge­rond, wor­den er weer nieu­we bomen terug geplant con­form het com­pen­sa­tie­plan dat in afstem­ming met de gemeen­te is opge­steld. Gestreefd wordt om de her­plant zo snel als moge­lijk te rea­li­se­ren, waar­bij zo nodig gefa­seerd wordt. Nu al is bekend dat her­plant van het in de eer­ste peri­o­de te kap­pen vak nabij de Ver­leng­de Was­se­naar­se­weg eind 2019 kan plaats­vin­den. De plan­ning voor de her­plant van de ove­ri­ge loca­ties is nog niet bekend.