In mei dit jaar is de afbouw van de eer­ste tun­nel­buis gestart. Er moet veel gebeu­ren! Het mees­te werk is het bou­wen van de dwars­ver­bin­din­gen tus­sen de twee tun­nel­bui­zen, waar straks in geval van een cala­mi­teit de weg­ge­brui­ker kan vluch­ten naar de ande­re, vei­li­ge tun­nel­buis. We bou­wen deze dwars­ver­bin­din­gen met een bij­zon­de­re tech­niek, waar­bij we de grond bevrie­zen. Ver­der plaat­sen we de kabel­ko­ke­r­ele­men­ten, waar de kabels & lei­din­gen komen voor de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties. De koker is 2,5 meter hoog en bereik­baar van­uit de water­kel­der, zodat straks als de tun­nel in gebruik is er onder­houd kan wor­den gepleegd. Daar­na vul­len we de naast­ge­le­gen ruim­te aan met grond en kan er wor­den geas­fal­teerd. Ten­slot­te bou­wen we de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties die bestaan uit maar liefst 54 sys­te­men, zoals de brand­meld­in­stal­la­tie, het came­ra­sys­teem en de noodtelefoons.

Bekijk op de foto’s de werk­zaam­he­den voor het bou­wen van de dwars­ver­bin­din­gen met de vries­tech­niek en lees hier­on­der de toe­lich­ting hoe dit pre­cies in z’n werk gaat.

Foto­gra­fie: Vin­cent Basler

Wat gebeurt er daarna?

Als de vrieslan­sen zijn aan­ge­bracht, star­ten we van­af novem­ber dit jaar met vrie­zen. De tem­pe­ra­tuur zakt hier­bij tot -35 gra­den Cel­ci­us. Daar­na hak­ken we het beton van de tun­nel­wand weg en star­ten we in janu­a­ri met uit­gra­ven. Van­af dat moment wer­ken we 24 uur en 7 dagen in de week. Tij­dens het uit­gra­ven sta­bi­li­se­ren we de ont­gra­ving met spuit­be­ton. Daar­na ope­nen we het seg­ment naar de noor­de­lij­ke tun­nel­buis. Voor­dat we met de defi­ni­tie­ve vloe­ren, wan­den en dak van de dwars­ver­bin­ding kun­nen star­ten wordt er een water­dich­te folie aan­ge­bracht, die aan­sluit op de twee geboor­de tun­nel­bui­zen. Nadat het beton­werk tus­sen de tun­nel­bui­zen gereed is, kan de vries­in­stal­la­tie wor­den uit­ge­scha­keld. De dwars­ver­bin­din­gen zijn dan nog niet klaar: de vlucht­deu­ren moe­ten nog in een beton­nen omran­ding wor­den aan­ge­bracht en de instal­la­ties wor­den gemon­teerd en getest.