N206 Tjal­ma­weg2020-01-27T12:34:16+01:00

Behan­de­ling onder­zoek naar zui­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjal­ma­weg door Pro­vin­ci­a­le Sta­ten

25 febru­a­ri 2020|Nieuws|

Op het SIS (Sta­ten Infor­ma­tie Sys­teem) van Pro­vin­ci­a­le Sta­ten (PS) vindt u bij inge­ko­men stuk­ken de brief van Gede­pu­teer­de Sta­ten aan Pro­vin­ci­a­le Sta­ten van 21 febru­a­ri jl. betref­fen­de het onder­zoek zui­de­lij­ke vari­an­ten tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 t.b.v. de rea­li­sa­tie van het pro­ject.

Besluit Gede­pu­teer­de Sta­ten loca­tie tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjal­ma­weg

21 febru­a­ri 2020|Nieuws|

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is half novem­ber 2019 een onder­zoek gestart naar moge­lij­ke zui­de­lij­ke alter­na­tie­ven voor een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206. Het rap­port is 31 janu­a­ri afge­rond en aan­ge­bo­den aan het col­le­ge van Gede­pu­teer­de Sta­ten. Gede­pu­teer­de Sta­ten heb­ben hier­over een besluit geno­men.

Gede­pu­teer­de over­han­digt Romein­se palen aan Rijks­mu­se­um van Oud­he­den

21 febru­a­ri 2020|Nieuws|

Wil­ly de Zoe­te, gede­pu­teer­de Cul­tuur en Erf­goed voor de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, over­han­dig­de van­daag aan Wim Weij­land, direc­teur van het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den (RMO) in Lei­den een van de hou­ten palen van de Romein­se weg. De Romein­se paal werd aan­ge­trof­fen bij arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg.

Stand van zaken onder­zoek zui­de­lij­ke vari­an­ten tij­de­lij­ke N206

7 janu­a­ri 2020|Nieuws|

De onder­zoeks­bu­reaus zijn druk bezig met het onder­zoe­ken van de moge­lij­ke zui­de­lij­ke vari­an­ten van een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 (ir. G. Tjal­ma­weg). Alle aspec­ten, zoals aan­ge­ge­ven in de ver­ge­lij­kings­ta­bel (Tra­de off Matrix, TOM), wor­den daar­in zoveel als moge­lijk fei­te­lijk onder­zocht en weer­ge­ge­ven.

Upda­te onder­zoek zui­de­lij­ke vari­an­ten tij­de­lij­ke N206

17 decem­ber 2019|Nieuws|

Afge­lo­pen maand heeft de pro­vin­cie Zuid-Hol­land hard gewerkt aan het ont­wer­pen van drie zui­de­lij­ke vari­an­ten voor de tij­de­lij­ke N206. Er zijn diver­se gesprek­ken gevoerd met o.a. de grond­ei­ge­na­ren van de hui­di­ge N206, Kat­wijk Smart Vil­la­ge en ook is de omge­ving mid­dels infor­ma­tie­ta­fels betrok­ken bij de uit­wer­king van de ont­wer­pen.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!