N206 Tjal­ma­weg2020-01-27T12:34:16+01:00

Stand van zaken onder­zoek zui­de­lij­ke vari­an­ten tij­de­lij­ke N206

7 janu­a­ri 2020|Nieuws|

De onder­zoeks­bu­reaus zijn druk bezig met het onder­zoe­ken van de moge­lij­ke zui­de­lij­ke vari­an­ten van een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 (Ir. G. Tjal­ma­weg). Alle aspec­ten, zoals aan­ge­ge­ven in de ver­ge­lij­kings­ta­bel (Tra­de off Matrix, TOM), wor­den daar­in zoveel als moge­lijk fei­te­lijk onder­zocht en weer­ge­ge­ven.

Upda­te onder­zoek zui­de­lij­ke vari­an­ten tij­de­lij­ke N206

17 decem­ber 2019|Nieuws|

Afge­lo­pen maand heeft de pro­vin­cie Zuid-Hol­land hard gewerkt aan het ont­wer­pen van drie zui­de­lij­ke vari­an­ten voor de tij­de­lij­ke N206. Er zijn diver­se gesprek­ken gevoerd met o.a. de grond­ei­ge­na­ren van de hui­di­ge N206, Kat­wijk Smart Vil­la­ge en ook is de omge­ving mid­dels infor­ma­tie­ta­fels betrok­ken bij de uit­wer­king van de ont­wer­pen.

Zoek op onder­werp

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!