N206 Tjal­ma­weg2021-01-07T10:38:55+01:00

Aan­plant bomen in de park­strook gestart

21 janu­a­ri 2021|

In de park­strook, ter hoog­te van Duin­zicht, is Bos­ka­lis gestart met de aan­plant van de eer­ste 24 bomen. Deze aan­plant is onder­deel van de nieu­we inrich­ting van de park­strook, ten noor­den van de N206 ir G. Tjal­ma­weg. Een aan­tal bomen is gro­ter dan oor­spron­ke­lijk voor­zien, als onder­deel van de aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maatregelen.

Aan­vul­lend onder­zoek Beaumix

24 decem­ber 2020|

De gemeen­te Kat­wijk geeft in janu­a­ri een inhou­de­lij­ke reac­tie op het rap­port van KSV. Tevens voert de gemeen­te — ondanks dat de par­tij­keu­rin­gen daar geen aan­lei­ding toe geven — een extra onder­zoek uit naar de gebruik­te Beau­mix. De pro­vin­cie ver­leent uiter­aard haar vol­le mede­wer­king aan het aan­vul­len­de onder­zoek van de gemeente

Kerst­va­kan­tie en werk­zaam­he­den janu­a­ri bij de N206 ir. G. Tjalmaweg

18 decem­ber 2020|

Tij­dens de kerst­va­kan­tie, van maan­dag 21 decem­ber tot 4 janu­a­ri, voert Bos­ka­lis geen werk­zaam­he­den uit aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. In de eer­ste weken van het nieu­we jaar betreft het voor­na­me­lijk werk­zaam­he­den voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg, in de park­strook en voor de nieu­we Torenvlietbrug.

Eer­ste paal Toren­vliet­brug geheid

8 decem­ber 2020|

De eer­ste paal is geheid voor de nieu­we Toren­vliet­brug, die naast de hui­di­ge Toren­vliet­brug wordt gebouwd. Deze paal gaat het land­hoofd aan de oost­kant — aan de zij­de van Lei­den — onder­steu­nen. In totaal zijn er voor de bouw van de nieu­we Toren­vliet­brug 204 (vier­kan­te) palen nodig, van 450 x 450 mm.

Proef uit­trek­ken van dam­wan­den op test­lo­ca­tie Achterweg

1 decem­ber 2020|

Aan de Ach­ter­weg is sinds dit voor­jaar een test­lo­ca­tie inge­richt om ver­schil­len­de metho­des te tes­ten bij het plaat­sen en trek­ken van dam­wan­den. Bos­ka­lis heeft een proef­op­stel­ling van een dam­wand gemaakt: een rij dam­wand­plan­ken met daar­te­gen een gewa­pen­de grond­ke­ring. De hei­stel­ling die is opge­bouwd, trekt de dam­wand op ver­schil­len­de manie­ren uit de grond.

Webi­nar defi­ni­tie­ve inrich­ting parkstrook

1 decem­ber 2020|

Bos­ka­lis en pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­se­ren op woens­dag 9 decem­ber van 19.00 – 20.00u een webi­nar over defi­ni­tie­ve inrich­ting van de park­strook ten noor­den van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Meer infor­ma­tie en de link vol­gen later deze week via onze web­si­te, Facebook en Twitter.

Uit­spraak Raad van Sta­te tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206

25 novem­ber 2020|

De werk­zaam­he­den voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg kun­nen ver­der. Bur­ger­ini­ti­a­tief Kat­wijk Smart Vill­la­ge, enke­le bewo­ners en onder­ne­mers wil­den het werk laten schor­sen tot een uit­spraak in de beroeps­pro­ce­du­re, maar de Raad van Sta­te heeft dit afge­we­zen. Dit bete­kent dat er begon­nen kan wor­den met het kap­pen van bomen voor de ver­leg­ging van de N206.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Ga naar de bovenkant