Boor­tun­nel (N434)2020-01-27T12:35:30+01:00

Met dro­ge voe­ten onder water wer­ken

18 febru­a­ri 2020|Arti­kel|

Als je met alle­maal ver­schil­len­de uit­voer­ders te maken hebt, dan moe­ten er dui­de­lij­ke afspra­ken wor­den gemaakt. Laat dat maar over aan Mar­cel­lo Kor­te­kaas, werk­zaam bij Voor­ham Bron­be­ma­ling. Hij weet pre­cies wie hij waar­voor nodig heeft en zorgt er daar­na voor dat een ploeg met de juis­te mate­ri­a­len aan de slag kan gaan.

Ont­vangst­schacht klaar voor aan­komst tun­nel­boor­ma­chi­ne

21 janu­a­ri 2020|Video|

De afge­lo­pen dagen is de ont­vangst­schacht onder water gezet, ter voor­be­rei­ding op de aan­komst van tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia. Het water in de bouw­kuip staat net zo hoog als het grond­wa­ter­peil. Dit is nodig om tegen­druk te bie­den tegen het grond­wa­ter bui­ten de bouw­kuip, wan­neer de tun­nel­boor­ma­chi­ne door de wand heen boort.

2.000 meter geboord!

13 janu­a­ri 2020|Nieuws|

Een nieu­we mijl­paal! Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia heeft 2.000 meter geboord, van de in totaal 2.250 meter lan­ge tun­nel. Naar ver­wach­ting eind deze maand ziet Gaia na zes maan­den het dag­licht weer. Op naar de laat­ste 250 meter.

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!