Kat­wijk Smart Vil­la­ge (KSV) publi­ceer­de op 21 decem­ber jl. de resul­ta­ten van een eigen onder­zoek naar Beau­mix, de bouw­stof die voor opho­ging en voor­be­las­ting wordt gebruikt bij het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Dit rap­port was voor KSV aan­lei­ding om de gemeen­te Kat­wijk te vra­gen ver­der onder­zoek te doen naar deze toe­ge­pas­te bouw­stof. Alle tot nu toe uit­ge­voer­de gecer­ti­fi­ceer­de par­tij­keu­rin­gen laten zien, dat de toe­ge­pas­te Beau­mix vol­doet aan de daar­voor gestel­de wet­te­lij­ke normen.

Gemeen­te Katwijk

De gemeen­te geeft in janu­a­ri een inhou­de­lij­ke reac­tie op het rap­port van KSV. Tevens voert de gemeen­te - ondanks dat de par­tij­keu­rin­gen daar geen aan­lei­ding toe geven - een extra onder­zoek uit naar de gebruik­te Beau­mix. De pro­vin­cie ver­leent uiter­aard haar vol­le mede­wer­king aan het aan­vul­len­de onder­zoek van de gemeen­te. Mocht uit de nade­re bestu­de­ring van het onder­zoek van KSV of uit het onder­zoek van de gemeen­te blij­ken, dat de daar­voor gel­den­de wet­te­lij­ke nor­men wor­den over­schre­den, dan zul­len wij - uiter­aard in over­leg met de aan­ne­mer en de gemeen­te - pas­sen­de maat­re­ge­len nemen.

Beau­mix

Wij heb­ben eer­der infor­ma­tie over Beau­mix op onze web­si­te geplaatst, inclu­sief de beschik­ba­re keu­rings­rap­por­ten van het mate­ri­aal. Nieu­we keu­rings­rap­por­ten wor­den hier­aan toe­ge­voegd, zodra deze beschik­baar zijn. Alle par­tij­keu­rin­gen, uit­ge­voerd door een gecer­ti­fi­ceer­de instel­ling, laten op dit moment zien dat de toe­ge­pas­te Beau­mix vol­doet aan de wet­te­lij­ke nor­men. Aan­ne­mer Bos­ka­lis heeft aan­ge­ge­ven in de park­strook geen Beau­mix toe te zul­len passen.

Voort­gang werkzaamheden

Van­uit de gemeen­te­raad van Kat­wijk is - naar aan­lei­ding van het rap­port van KSV - aan het col­le­ge gevraagd om het werk aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg stil te leg­gen. Omdat het col­le­ge zich voor­als­nog baseert op de keu­rin­gen van de gebruik­te par­tij­en Beau­mix, gaat zij ervan uit dat de Beau­mix langs de Tjal­ma­weg aan alle eisen vol­doet en gebruikt mag wor­den. Het nu stil­leg­gen van werk­zaam­he­den vindt het col­le­ge daar­om niet opportuun.

Van­we­ge het kerst­re­ces vin­den er momen­teel geen werk­zaam­he­den plaats, in janu­a­ri wor­den de werk­zaam­he­den weer opgepakt.