Van­daag is het tun­nel­af­bouw­team gestart met het aan­vul­len van de ruim­te naast de kabel­ko­ker in de Cor­bu­lo­tun­nel. Dat gebeurt met een spe­ci­aal zand­meng­sel. Op de kabel­ko­ke­r­ele­men­ten is een stuk­je rails aan­ge­bracht, zodat een spe­ci­a­le spoor­kraan vei­lig heen en weer kan rij­den om het mate­ri­aal naar bin­nen te rij­den. Steeds als weer een deel is aan­ge­vuld, wordt de rails een stuk­je naar voren ver­legd. Het aan­bren­gen van het aan­vul­ma­te­ri­aal duurt onge­veer een week of 8. Zodra de ruim­te is aan­ge­vuld, kun­nen we de boven­ste vrieslan­sen aan­bren­gen die nodig zijn om de grond te bevrie­zen en de dwars­ver­bin­din­gen uit te kun­nen graven.

Niet zo maar zand!

Het aan­vul­ma­te­ri­aal is een spe­ci­aal zand­meng­sel. Boven­op de kabel­ko­kers en het aan­ge­brach­te aan­vul­ma­te­ri­aal wordt later het asfalt aan­ge­bracht. Om te voor­ko­men dat er ver­zak­kin­gen optre­den, zijn er van tevo­ren proe­ven gedaan om de juis­te samen­stel­ling van het aan­vul­ma­te­ri­aal te bepa­len.