Boskalis werkt aan de verdiepte ligging van de N206 ir. G. Tjalmaweg, terwijl het verkeer over de tijdelijke N206 rijdt. Vooralsnog is de planning dat de tijdelijke N206 in december a.s. buiten gebruik kan worden gesteld, binnen de geldigheidsduur van de reeds verleende vergunningen. Tegenvallers bij de uitvoering van het werk zijn echter nooit uit te sluiten, daarom vraagt Boskalis uit voorzorg bij de gemeente Katwijk een verlenging aan van de vergunningen voor het gebruik van de tijdelijke N206. Als het nodig is, kan de weg dan wat langer gebruikt worden en blijft de regio bereikbaar tijdens een eventuele uitloop van de bouwwerkzaamheden. Boskalis dient de aanvraag nu in, vanwege de lange proceduretijd.

Planning

Volgens planning zijn in december de werkzaamheden aan de verdiepte ligging zover gevorderd dat vanaf dat moment het verkeer gebruik kan gaan maken van de nieuwe Tjalmaweg (in eerste instantie 1 rijstrook per richting). De tijdelijke N206 kan op dat moment buiten gebruik worden gesteld en ontmanteld. Op de plek van de tijdelijke N206 wordt daarna in de 1e helft van 2023 het snelfietspad aangelegd. Ook wordt dan tegelijkertijd de inrichting van de parkstrook afgerond.

Vergunning periode

De huidige vergunningen voor de tijdelijke verlegging van de N206 zijn verleend voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Als gevolg van onder andere de procedure bij de Raad van State is de tijdelijke N206 pas in augustus 2021 in gebruik genomen. Door die latere start bieden de huidige vergunningen nu geen marge voor eventuele tegenvallers. In het geval van tegenvallers in de uitvoering van het werk, wordt in de loop van 2022 duidelijk of deze binnen de planning kunnen worden opgevangen of niet. Dat kan er toe leiden dat de huidige vergunningstermijn t/m eind 2022 te krap is. Boskalis vraagt daarom nu uit voorzorg verlenging aan van de vergunningen voor de tijdelijke N206, tot 1 juli 2023.

Procedure

De aanvraag voor de verlenging van de vergunningen wordt behandeld door de gemeente Katwijk.

Het betreft de verlenging van twee vergunningen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en het verrichten van werkzaamheden in verband met het verleggen van de N206, één voor het westelijk deel één voor het oostelijk deel.

Een vergelijkbare aanvraag is aan het Hoogheemraadschap van Rijnland gedaan met betrekking tot de bemaling van de bouwkuip van de verdiepte ligging.