Bos­ka­lis werkt aan de ver­diep­te lig­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, ter­wijl het ver­keer over de tij­de­lij­ke N206 rijdt. Voor­als­nog is de plan­ning dat de tij­de­lij­ke N206 in decem­ber a.s. bui­ten gebruik kan wor­den gesteld, bin­nen de gel­dig­heids­duur van de reeds ver­leen­de ver­gun­nin­gen. Tegen­val­lers bij de uit­voe­ring van het werk zijn ech­ter nooit uit te slui­ten, daar­om vraagt Bos­ka­lis uit voor­zorg bij de gemeen­te Kat­wijk een ver­len­ging aan van de ver­gun­nin­gen voor het gebruik van de tij­de­lij­ke N206. Als het nodig is, kan de weg dan wat lan­ger gebruikt wor­den en blijft de regio bereik­baar tij­dens een even­tu­e­le uit­loop van de bouw­werk­zaam­he­den. Bos­ka­lis dient de aan­vraag nu in, van­we­ge de lan­ge proceduretijd.

Plan­ning

Vol­gens plan­ning zijn in decem­ber de werk­zaam­he­den aan de ver­diep­te lig­ging zover gevor­derd dat van­af dat moment het ver­keer gebruik kan gaan maken van de nieu­we Tjal­ma­weg (in eer­ste instan­tie 1 rij­strook per rich­ting). De tij­de­lij­ke N206 kan op dat moment bui­ten gebruik wor­den gesteld en ont­man­teld. Op de plek van de tij­de­lij­ke N206 wordt daar­na in de 1e helft van 2023 het snel­fiets­pad aan­ge­legd. Ook wordt dan tege­lij­ker­tijd de inrich­ting van de park­strook afgerond.

Ver­gun­ning periode

De hui­di­ge ver­gun­nin­gen voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 zijn ver­leend voor de peri­o­de 1 janu­a­ri 2021 tot en met 31 decem­ber 2022. Als gevolg van onder ande­re de pro­ce­du­re bij de Raad van Sta­te is de tij­de­lij­ke N206 pas in augus­tus 2021 in gebruik geno­men. Door die late­re start bie­den de hui­di­ge ver­gun­nin­gen nu geen mar­ge voor even­tu­e­le tegen­val­lers. In het geval van tegen­val­lers in de uit­voe­ring van het werk, wordt in de loop van 2022 dui­de­lijk of deze bin­nen de plan­ning kun­nen wor­den opge­van­gen of niet. Dat kan er toe lei­den dat de hui­di­ge ver­gun­nings­ter­mijn t/​m eind 2022 te krap is. Bos­ka­lis vraagt daar­om nu uit voor­zorg ver­len­ging aan van de ver­gun­nin­gen voor de tij­de­lij­ke N206, tot 1 juli 2023.

Pro­ce­du­re

De aan­vraag voor de ver­len­ging van de ver­gun­nin­gen wordt behan­deld door de gemeen­te Katwijk.

Het betreft de ver­len­ging van twee ver­gun­nin­gen voor het tij­de­lijk afwij­ken van het bestem­mings­plan en het ver­rich­ten van werk­zaam­he­den in ver­band met het ver­leg­gen van de N206, één voor het wes­te­lijk deel één voor het oos­te­lijk deel.

Een ver­ge­lijk­ba­re aan­vraag is aan het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land gedaan met betrek­king tot de bema­ling van de bouw­kuip van de ver­diep­te ligging.