Boskalis vraagt in de 1e helft van september vergunningen aan voor de kap van bomen, in het kader van de aanpassingen aan de N206 ir. G. Tjalmaweg in Valkenburg, onderdeel van de RijnlandRoute. De provincie Zuid-Holland heeft in 2018 en in de eerste helft van 2019 al vergunningen verkregen voor het kappen van 430 vergunningplichtige bomen. Daarbij was nog geen rekening gehouden met de precieze uitvoeringswijze van de aannemer. Ten behoeve van de uitvoering van de rotonde Torenvlietslaan, diverse watergangen, werkruimte en aansluiting op bestaande wegen is nu aanvullende bomenkap nodig.

Boskalis moet 49 bomen en struiken kappen. Hiervan zijn er 39 bomen vergunningsplichtig, vanwege de doorsnede van de stam (minimaal 15 cm op een hoogte van 130 cm boven maaiveld). Daarnaast moeten er 10 kleinere bomen en struiken worden gekapt die niet vergunningsplichtig zijn. Naast de omgevingsvergunningen voor het kappen van de bomen wordt ook een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden aangevraagd. Deze vergunning is nodig voor de graafwerkzaamheden bij het verwijderen van de wortels.

Inventarisatie bomenkap

Op basis van het opgestelde ontwerp en de bouwwijze is een zorgvuldige inventarisatie gedaan welke bomen extra gekapt moeten worden ten opzichte van de vergunningen die al eerder zijn verleend aan de provincie. De kap van 39 kapvergunningsplichtige bomen is nodig voor:

  • Aanleg van de rotonde Voorschoterweg/Torenvlietslaan (2 bomen)
  • Realisatie van nieuwe watergangen (2 bomen)
  • Aansluiting nieuwe met de bestaande Kooltuinweg (1 boom)
  • Realisatie Achterweg (2 bomen)
  • Aanbrengen damwanden bij de verdiepte ligging N206 (12 bomen)
  • Realisatie ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg-Oost (1 boom)
  • Creëren van werkruimte voor de realisatie van de nieuwe Torenvlietbrug (11 bomen)
  • Aanleg nieuwe watergang ten zuidwesten van de nieuwe Torenvlietbrug (2 bomen)
  • Aanleg brandweerpad richting de Torenvlietslaan (6 bomen)

De exacte locatie van de te kappen bomen is te zien op de kaarten die bij de vergunningaanvragen worden ingediend.

Compensatie bomenkap

De te kappen bomen worden gecompenseerd volgens de geldende regels van de gemeente Katwijk. De bomencompensatie wordt meegenomen bij de uitwerking van het totale inrichtingsplan voor het projectdeel N206 ir G. Tjalmaweg. Het eerder opgestelde bomencompensatieplan is uitgangspunt voor dit inrichtingsplan.

De aanplant van het groen en de te compenseren bomen die gekapt zijn voor het project vindt plaats voordat de aanpassingen aan de N206 ir. G. Tjalmaweg klaar zijn. Volgens planning is het gehele project medio 2022 gereed.

Procedure

Boskalis dient voor deze bomenkap in de 1e helft van september aanvragen voor de omgevingsvergunningen in bij de gemeente, inclusief kaarten met de locaties van de te kappen bomen. Voor meer informatie over de procedure verwijzen wij u naar de website van de gemeente Katwijk.

Planning bomenkap en compensatie

In oktober 2019 start Boskalis met het kappen van de bomen waarvoor al een vergunning is verkregen door de provincie. Voor de bomen waarvoor de vergunningaanvraag nog in behandeling is wordt uiteraard gewacht totdat de vergunning is verleend. Bij de periode van het uitvoeren van de bomenkap wordt rekening gehouden met het broedseizoen van de vogels.

Meer informatie over bomenkap, compensatie en het bomencompensatieplan lees je op: rijnlandroute.nl/bomenkap-en-bomencompensatie-n206-ir-g-tjalmaweg/