Bos­ka­lis vraagt in de 1e helft van sep­tem­ber ver­gun­nin­gen aan voor de kap van bomen, in het kader van de aan­pas­sin­gen aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg in Val­ken­burg, onder­deel van de Rijn­land­Rou­te. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft in 2018 en in de eer­ste helft van 2019 al ver­gun­nin­gen ver­kre­gen voor het kap­pen van 430 ver­gun­ning­plich­ti­ge bomen. Daar­bij was nog geen reke­ning gehou­den met de pre­cie­ze uit­voe­rings­wij­ze van de aan­ne­mer. Ten behoe­ve van de uit­voe­ring van de roton­de Toren­vliet­slaan, diver­se water­gan­gen, werk­ruim­te en aan­slui­ting op bestaan­de wegen is nu aan­vul­len­de bomen­kap nodig.

Bos­ka­lis moet 49 bomen en strui­ken kap­pen. Hier­van zijn er 39 bomen ver­gun­nings­plich­tig, van­we­ge de door­sne­de van de stam (mini­maal 15 cm op een hoog­te van 130 cm boven maai­veld). Daar­naast moe­ten er 10 klei­ne­re bomen en strui­ken wor­den gekapt die niet ver­gun­nings­plich­tig zijn. Naast de omge­vings­ver­gun­nin­gen voor het kap­pen van de bomen wordt ook een omge­vings­ver­gun­ning voor het uit­voe­ren van werk­zaam­he­den aan­ge­vraagd. Deze ver­gun­ning is nodig voor de graaf­werk­zaam­he­den bij het ver­wij­de­ren van de wortels.

Inven­ta­ri­sa­tie bomenkap

Op basis van het opge­stel­de ont­werp en de bouw­wij­ze is een zorg­vul­di­ge inven­ta­ri­sa­tie gedaan wel­ke bomen extra gekapt moe­ten wor­den ten opzich­te van de ver­gun­nin­gen die al eer­der zijn ver­leend aan de pro­vin­cie. De kap van 39 kap­ver­gun­nings­plich­ti­ge bomen is nodig voor:

  • Aan­leg van de roton­de Voorschoterweg/​Torenvlietslaan (2 bomen)
  • Rea­li­sa­tie van nieu­we water­gan­gen (2 bomen)
  • Aan­slui­ting nieu­we met de bestaan­de Kool­tuin­weg (1 boom)
  • Rea­li­sa­tie Ach­ter­weg (2 bomen)
  • Aan­bren­gen dam­wan­den bij de ver­diep­te lig­ging N206 (12 bomen)
  • Rea­li­sa­tie onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost (1 boom)
  • Cre­ë­ren van werk­ruim­te voor de rea­li­sa­tie van de nieu­we Toren­vliet­brug (11 bomen)
  • Aan­leg nieu­we water­gang ten zuid­wes­ten van de nieu­we Toren­vliet­brug (2 bomen)
  • Aan­leg brand­weer­pad rich­ting de Toren­vliet­slaan (6 bomen)

De exac­te loca­tie van de te kap­pen bomen is te zien op de kaar­ten die bij de ver­gun­ning­aan­vra­gen wor­den ingediend.

Com­pen­sa­tie bomenkap

De te kap­pen bomen wor­den gecom­pen­seerd vol­gens de gel­den­de regels van de gemeen­te Kat­wijk. De bomen­com­pen­sa­tie wordt mee­ge­no­men bij de uit­wer­king van het tota­le inrich­tings­plan voor het pro­ject­deel N206 ir G. Tjal­ma­weg. Het eer­der opge­stel­de bomen­com­pen­sa­tie­plan is uit­gangs­punt voor dit inrichtingsplan.

De aan­plant van het groen en de te com­pen­se­ren bomen die gekapt zijn voor het pro­ject vindt plaats voor­dat de aan­pas­sin­gen aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg klaar zijn. Vol­gens plan­ning is het gehe­le pro­ject medio 2022 gereed.

Pro­ce­du­re

Bos­ka­lis dient voor deze bomen­kap in de 1e helft van sep­tem­ber aan­vra­gen voor de omge­vings­ver­gun­nin­gen in bij de gemeen­te, inclu­sief kaar­ten met de loca­ties van de te kap­pen bomen. Voor meer infor­ma­tie over de pro­ce­du­re ver­wij­zen wij u naar de web­si­te van de gemeen­te Katwijk.

Plan­ning bomen­kap en compensatie

In okto­ber 2019 start Bos­ka­lis met het kap­pen van de bomen waar­voor al een ver­gun­ning is ver­kre­gen door de pro­vin­cie. Voor de bomen waar­voor de ver­gun­ning­aan­vraag nog in behan­de­ling is wordt uiter­aard gewacht tot­dat de ver­gun­ning is ver­leend. Bij de peri­o­de van het uit­voe­ren van de bomen­kap wordt reke­ning gehou­den met het broed­sei­zoen van de vogels.

Meer infor­ma­tie over bomen­kap, com­pen­sa­tie en het bomen­com­pen­sa­tie­plan lees je op: rijnlandroute.nl/bomenkap-en-bomencompensatie-n206-ir-g-tjalmaweg/