Per 13 sep­tem­ber 2021 komen afrit Lei­den-Zuid op de A44 van­uit Den Haag en toe­rit Lei­den-Zuid (9) op de A44 rich­ting Den Haag te ver­val­len. Ver­keer vanuit/​naar o.a. de Ste­vens­hof maakt dan gebruik van aan­slui­ting Lei­den-West (8). Wan­neer de N434 (geboor­de tun­nel en ver­diep­te lig­ging tus­sen A44 en A4) in 2023 in gebruik geno­men wordt, is Lei­den-Zuid een toe-/af­rit op de N434.

Nieu­we ver­keers­si­tu­a­tie Lei­den-West per 13 sep­tem­ber 2021

De gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting die tij­de­lijk is aan­ge­legd komt ook per 13 sep­tem­ber te ver­val­len. Van­af dat moment geldt de nieu­we, defi­ni­tie­ve ver­keers­si­tu­a­tie. De belang­rijk­ste wij­zi­ging is dat afrit 8 (zowel van­uit Amster­dam als Den Haag) uit twee delen bestaat, waar­bij ver­keer naar Kat­wijk en Lei­den bei­den hun eigen afrit krij­gen. Op deze manier hoeft er min­der ver­keer te krui­sen en is er meer capa­ci­teit om het ver­keer af te wikkelen.

Afslui­ting N206 en op/​afritten A44 in week­end 10/​11/​12 sep­tem­ber 2021

Om de nieu­we ver­keers­si­tu­a­tie aan te leg­gen, is de N206 tus­sen Kat­wijk en A44 afge­slo­ten in het week­end van vrij­dag­avond 10 sep­tem­ber tot en met maan­dag­och­tend 13 sep­tem­ber. De toe/​afritten A44 zijn dan ook dicht, met uit­zon­de­ring van de afrit van­uit Den Haag rich­ting Lei­den en de toe­rit van­uit Lei­den rich­ting Amster­dam. Om 05.00 uur wordt de nieu­we ver­keers­si­tu­a­tie opengesteld.

Kijk voor meer infor­ma­tie op de pagi­na Lei­den-A-44.