In de park­strook, ter hoog­te van Duin­zicht, is Bos­ka­lis gestart met de aan­plant van de eer­ste 24 bomen. Deze aan­plant is onder­deel van de nieu­we inrich­ting van de park­strook, ten noor­den van de N206 ir G. Tjal­ma­weg. De bomen zijn gro­ter dan oor­spron­ke­lijk voor­zien, o.a. als onder­deel van de aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len. De aan­plant van deze bomen is aan het eind van de week klaar.

Gro­te­re bomen voor de vleermuizen

Van het voor­jaar tot het najaar wordt de park­strook ter hoog­te van Duin­zicht con­ti­nu door 3 à 4 dwerg­vleer­mui­zen gebruikt om voed­sel te zoe­ken (foe­ra­ge­ren). In maart of april komen de vleer­mui­zen uit hun win­ter­slaap. Voor de vleer­mui­zen wor­den er 17 bomen aan­ge­plant met een hoog­te van 7 meter en een sta­mom­trek van 30-35 cm. Deze gro­te­re bomen zor­gen, naast de bestaan­de bomen, voor meer luwe plek­ken die door vleer­mui­zen wor­den gebruikt om insec­ten te van­gen. Ook de water­gang trekt insec­ten aan die vleer­mui­zen graag eten, zoals dans­mug­gen en schietmuggen.

Boom­soor­ten

In de park­strook wor­den de vol­gen­de boom­soor­ten aangeplant:

  • 6 x een Zoe­te kers
  • 5 x een Els
  • 4 x een Moseik
  • 5 x een Fladderiep
  • 4 x een Zomerlinde
Inrich­ting parkstrook

Voor de nieu­we inrich­ting van de park­strook is een inrich­tings­plan opge­steld. Hier­over is in decem­ber een onli­ne infor­ma­tie­avond gehouden.