Van maan­dag 13 tot en met don­der­dag 16 novem­ber wordt een nieu­we dui­ker aan­ge­legd onder de Nieu­we Weg in Was­se­naar. De dui­ker is nodig om de water­huis­hou­ding in de Ste­vens­hof­jes­pol­der aan te pas­sen, ter voor­be­rei­ding op de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te. Op dit moment watert deze pol­der nog af naar het noor­den rich­ting Ste­vens­hof, straks wordt het water afge­voerd rich­ting het zui­den naar Wassenaar.

De dui­ker wordt aan­ge­legd onder de Nieu­we Weg ten wes­ten van de Nieu­we Wete­ring. Op maan­dag 13 en dins­dag 14 novem­ber wor­den voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd, waar­bij een bypass wordt aan­ge­legd zodat het ver­keer tij­dens de aan­leg van de dui­ker kan blij­ven pas­se­ren. Op woens­dag 15 novem­ber wordt de dui­ker aan­ge­legd en op don­der­dag 16 novem­ber wordt de bypass weer weg gehaald en vin­den afron­den­de werk­zaam­he­den plaats.

De direct omwo­nen­den heb­ben een infor­ma­tie­brief ont­van­gen.