Van­af eind janu­a­ri wor­den er werk­zaam­he­den uit­ge­voerd voor de aan­leg van de bouw­weg tus­sen de A44 en de ont­vangst­schacht van de tun­nel­boor­ma­chi­ne en het aqua­duct voor de Veenwatering/​ N434.

Bouw­weg en tij­de­lij­ke brug Veenwatering
Om de bouw van de ver­diep­te lig­ging en de boor­tun­nel moge­lijk te maken, wordt er een bouw­weg aan­ge­legd tus­sen de A44 en de ont­vangst­schacht van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Over deze bouw­weg wor­den machi­nes, mate­ri­aal en grond aan- en afge­voerd. Voor de aan­leg van de bouw­weg  wordt over de Veen­wa­te­ring een tij­de­lij­ke brug gemaakt. De spe­ci­a­le op- en afrit uit­slui­tend voor bouw­ver­keer op de A44 is maan­dag 22 janu­a­ri open­ge­steld, waar­door het loka­le wegen­net wordt ont­last. Het bouw­ver­keer rijdt direct van­af de A44 de bouw­plaats op en omge­keerd. Inci­den­teel kan het voor­ko­men dat bepaal­de trans­por­ten van­we­ge de leng­te toch over de paral­lel­weg Rijks­straat­weg rij­den, omdat deze de draai niet kun­nen maken aan het ein­de van de afrit. Van de ont­vangst­schacht wordt ook een stuk­je bouw­weg aan­ge­legd naar de brug ter hoog­te van het Lies­beth Rib­bi­us­pad omdat op deze loca­tie 2 dui­kers wor­den aangelegd.

Aqua­duct Veen­wa­te­ring en ver­leg­ging Veenwatering
In de defi­ni­tie­ve situ­a­tie komt de Veen­wa­te­ring met een aqua­duct over de ver­diep­te lig­ging van de N434 heen te lig­gen. Om de bouw van het aqua­duct moge­lijk te maken, wordt de Veen­wa­te­ring tij­de­lijk een stuk­je ver­legd. Bin­nen­kort wordt gestart met de eer­ste werk­zaam­he­den voor zowel het aqua­duct als de verlegging.

Werk­zaam­he­den
De werk­zaam­he­den bestaan onder ande­re uit het aan­voe­ren van grond, het intril­len van dam­wan­den, het intril­len van sta­len buis­pa­len en het aan­bren­gen van bal­ken voor de over­span­ning van de brug. Met name het intril­len van de dam­wan­den en de sta­len buis­pa­len kan hoor­baar zijn in de omge­ving. Er wordt over­dag gewerkt tus­sen 07.00 en 17.00 uur (met een moge­lij­ke uit­loop tot 19.00 uur), werk­zaam­he­den aan de fun­de­ring (zoals het aan­bren­gen van de sta­len buis­pa­len en dam­wan­den) star­ten na 08.00 uur.

De glo­ba­le plan­ning voor de werk­zaam­he­den ziet er als volgt uit:
Tot en met 29 janu­a­ri: Aan­leg bouw­weg tot de Veen­wa­te­ring, aan­voer grond en puinverharding
31 janu­a­ri - 28 febru­a­ri: Intril­len damwanden/​buispalen en afbouw tij­de­lij­ke brug Veen­wa­te­ring en intril­len dam­wan­den ver­leg­ging Veenwatering
28 febru­a­ri - 23 maart: Intril­len dam­wan­den ver­leg­ging Veen­wa­te­ring en aquaduct
1 maart - medio april: Aan­leg bouw­weg deel Veen­wa­te­ring tot ont­vangst­schacht en tot brug Lies­beth Rib­bi­us­pad, aan­voer grond en puinverharding
Begin april: Aan­leg dui­kers bij de brug thv Lies­beth Ribbiuspad
Mei: Asfal­te­ren bouwweg

Omwo­nen­den heb­ben een brief ontvangen.