De werk­zaam­he­den voor de ver­bre­ding van de A4 op het deel N14-Vliet­land zijn inmid­dels zo goed als afge­rond. In tegen­stel­ling tot de oor­spron­ke­lij­ke plan­ning, wordt er nu op alle rij­stro­ken nieuw asfalt aan­ge­bracht. Er wordt dub­bel­laags zoab aan­ge­bracht, een asfalt­soort die stil­ler is dan regu­lier asfalt/​zoab.

De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd in de peri­o­de van sep­tem­ber tot en met decem­ber. Het werk bestaat onder meer uit het weg­fre­zen van de oude asfalt­laag, het aan­bren­gen van de onder­laag en de dek­laag en het aan­bren­gen van belij­ning. Van­we­ge de beperk­te ruim­te en om het weg­ver­keer niet extra te hin­de­ren wordt het werk in de avond en nacht uitgevoerd.

Wat merkt de omge­ving en de weg­ge­brui­ker hiervan?
Het geluid van de mees­te werk­zaam­he­den zal opgaan in het geluid van het weg­ver­keer, moge­lijk dat het weg­fre­zen van het asfalt op bepaal­de loca­ties hoor­baar is. Voor het weg­ver­keer geldt dat er tij­dens de werk­zaam­he­den een of meer­de­re rij­stro­ken wor­den afge­slo­ten, wat nood­za­ke­lijk is om een vei­li­ge werk­ruim­te te cre­ë­ren. Ook wordt tij­dens de werk­zaam­he­den de maxi­mum snel­heid ver­laagd naar 70 km/​u.