De komen­de tijd wordt gestaag door gewerkt aan de ver­diep­te lig­ging van de N434. In de peri­o­de tus­sen medio maart en begin juni wor­den er op ver­schil­len­de loca­ties van de ver­diep­te lig­ging dam­wan­den ver­wij­derd, en voor een aan­tal bouw­kui­pen die nog moe­ten wor­den gemaakt wor­den er dam­wan­den geplaatst. Het ver­wij­de­ren en het aan­bren­gen van de dam­wan­den kan zor­gen voor geluids­over­last in de omgeving.

De direc­te omge­ving heeft over deze werk­zaam­he­den in janu­a­ri een brief ont­van­gen. De plan­ning is gro­ten­deels gelijk geble­ven, met uit­zon­de­ring van de start­da­tum van het ver­wij­de­ren van de dam­wan­den bij de Lot­te Beese­straat. Hier star­ten we niet begin maart, maar eind maart. De glo­ba­le plan­ning is als volgt:

  • Eind maart t/​m begin juni: Ver­wij­de­ren dam­wan­den thv Lot­te Beese­straat (totaal ca. 7 weken) en plaat­sen dam­wan­den naast het aqua­duct (1 week)
  • Medio maart (1 week) en eind april (1 week): Ver­wij­de­ren dam­wan­den tus­sen de ont­vangst­schacht en het Buizerdbos
  • Begin mei t/​m begin juni: Plaat­sen dam­wan­den rond­om knoop­punt Omme­dijk (ca. 5 weken)