In opdracht van Rijks­wa­ter­staat voert Comol5 in de week­en­den 11-14 sep­tem­ber, 18-21 sep­tem­ber en 9-12 okto­ber 2020 werk­zaam­he­den uit op de snel­weg A4 ter hoog­te van Leid­schen­dam voor het aan­leg­gen van een nieu­we dui­ker. De A4 is tij­dens deze week­en­den tus­sen de auto­weg N11 en het Prins Claus­plein in de rich­ting van Den Haag afge­slo­ten. In de rich­ting Amster­dam blij­ven 2 rij­ba­nen beschik­baar. Weg­ge­brui­kers moe­ten reke­ning hou­den met een extra reis­tijd van maxi­maal 1 uur.

Afslui­tin­gen snel­weg A4

De afslui­tin­gen gel­den gedu­ren­de de vol­gen­de weekenden:

  • vrij­dag 11 sep­tem­ber 21.00 tot maan­dag 14 sep­tem­ber 2020 05.00 uur
  • vrij­dag 18 sep­tem­ber 21.00 tot maan­dag 21 sep­tem­ber 2020 05.00 uur
  • vrij­dag 9 okto­ber 21.00 tot maan­dag 12 okto­ber 2020 05.00 uur
Omlei­din­gen snel­weg A4

Gedu­ren­de de werk­zaam­he­den bij de A4 gel­den de vol­gen­de omleidingen.

  • Het ver­keer rich­ting Amster­dam wordt omge­leid via de snel­we­gen A12 en de A2.
  • Het ver­keer rich­ting Den Haag wordt omge­leid via de snel­weg A44.
  • Het loka­le ver­keer wordt omge­leid via de N11 en de A44.

Tij­dens de week­en­d­af­slui­ting moe­ten weg­ge­brui­kers reke­ning hou­den met een extra reis­tijd van maxi­maal 1 uur. Plan jouw reis via: www.vanAnaarBeter.nl.

De werk­zaam­he­den

In opdracht van Rijks­wa­ter­staat legt Comol5 tij­dens de week­en­d­af­slui­tin­gen een nieu­we dui­ker aan onder de A4 bij Leid­schen­dam­mer­hout (hec­to­me­ter­paal 42.28). De dui­ker is nodig voor een goe­de water­huis­hou­ding in het gebied van de Star­re­vaart­pol­der en de Dam­hou­der­pol­der. Ook voe­ren we werk­zaam­he­den uit voor het ver­leg­gen van de A4. Op maan­dag 21 sep­tem­ber rijdt het ver­keer op de A4 rich­ting Den Haag op de defi­ni­tie­ve loca­tie, onder de fly-overs van het knoop­punt Hof­vliet in aan­bouw. Na het week­end in okto­ber, op maan­dag 12 okto­ber, is ook de rij­baan rich­ting Amster­dam ver­legd. Lees meer over de werk­zaam­he­den in het eer­de­re nieuws­be­richt.