In opdracht van Rijks­wa­ter­staat voert Comol5 in de komen­de week­en­den 17-20 juli, 11-14 sep­tem­ber, 18-21 sep­tem­ber en 9-12 okto­ber 2020 werk­zaam­he­den uit op de snel­weg A4 ter hoog­te van Leid­schen­dam voor het aan­leg­gen van een nieu­we dui­ker. De A4 is tij­dens deze week­en­den tus­sen de auto­weg N11 en het Prins Claus­plein in de rich­ting van Den Haag afge­slo­ten. In de rich­ting Amster­dam blij­ven 2 rij­ba­nen beschik­baar. Weg­ge­brui­kers moe­ten reke­ning hou­den met een extra reis­tijd van maxi­maal 1 uur.

Afslui­tin­gen snel­weg A4

De afslui­tin­gen gel­den gedu­ren­de de vol­gen­de weekenden:

  • week­en­d­af­slui­ting 2: vrij­dag 17 juli 21.00 tot maan­dag 20 juli 2020 05.00 uur
  • week­en­d­af­slui­ting 3: vrij­dag 11 sep­tem­ber 21.00 tot maan­dag 14 sep­tem­ber 2020 05.00 uur
  • week­en­d­af­slui­ting 4: vrij­dag 18 sep­tem­ber 21.00 tot maan­dag 21 sep­tem­ber 2020 05.00 uur
  • week­en­d­af­slui­ting 5: vrij­dag 9 okto­ber 21.00 tot maan­dag 12 okto­ber 2020 05.00 uur

Reser­ve­week­end: bij ongun­sti­ge weers­om­stan­dig­he­den wordt het werk ver­plaatst naar het week­end van 24 tot en met 27 juli 2020.

Omlei­din­gen snel­weg A4

Gedu­ren­de de werk­zaam­he­den bij de A4 gel­den de vol­gen­de omleidingen:

  • Het ver­keer rich­ting Amster­dam wordt omge­leid via de snel­we­gen A12 en de A2.
  • Het ver­keer rich­ting Den Haag wordt omge­leid via de snel­weg A44.
  • Het loka­le ver­keer wordt omge­leid via de N11 en de A44.

Tij­dens de week­en­d­af­slui­ting moe­ten weg­ge­brui­kers reke­ning hou­den met een extra reis­tijd van maxi­maal 1 uur. Plan jouw reis via: www.vanAnaarBeter.nl.

De werk­zaam­he­den

In opdracht van Rijks­wa­ter­staat legt Comol5 in de eer­ste 4 week­en­den een nieu­we dui­ker aan onder de A4 Leid­schen­dam­mer­hout (hec­to­me­ter­paal 42.28). De dui­ker is nodig voor een goe­de water­huis­hou­ding in het gebied van de Star­re­vaart­pol­der en de Dam­hou­der­pol­der. In het vijf­de week­end vin­den de werk­zaam­he­den ter voor­be­rei­ding op het ver­leg­gen van de A4 ten behoe­ve van de Rijn­land­Rou­te plaats. Lees meer over de werk­zaam­he­den in het eer­de­re nieuws­be­richt.