Maak je regel­ma­tig gebruik van de fiets­tun­nel Hof­weg onder de A4 door? Dan is je vast het lan­ge pano­ra­ma­beeld opge­val­len dat is gemon­teerd langs vrij­wel de vol­le leng­te van de tun­nel. Hier­op is het type­ren­de pol­der­land­schap uit de omge­ving te zien, een uit­zicht over het Groe­ne Hart. Hoe is dit beeld gemaakt en wat is de gedach­te hierachter?

Zoef-effect

Dit kunst­werk op deze loca­tie is bedacht door wUr­ck archi­tec­ten en gere­a­li­seerd door M2uur in samen­wer­king met foto­graaf Tjeerd Fonk. Tjeerd is spe­ci­a­list als het gaat om pano­ra­mafo­to­gra­fie. Hij beet zich graag vast in de opdracht om een 86 meter lan­ge pano­ra­mafo­to te maken voor de fiets­tun­nel. “We waren het er al snel over eens dat het beeld een refe­ren­tie zou zijn naar het land­schap uit de omge­ving, zodat je als het ware het uit­zicht blijft behou­den als je door de tun­nel fietst. De uit­da­ging lag met name op het tech­ni­sche vlak; een door­lo­pen­de pano­ra­mafo­to in die ver­hou­ding maken. Eerst heb ik een aan­tal tests gedaan om te kij­ken hoe zo’n beeld eruit ziet en van­uit wel­ke plek ik de foto het bes­te kon maken.” Toen de plek bepaald was, was het zor­gen voor de juis­te omstan­dig­he­den. “Ik voer­de de opdracht in de zomer uit. Er is dan snel tur­bu­len­tie boven het land­schap te zien door de warm­te. De wek­ker ging daar­om regel­ma­tig om 5 uur ’s och­tends, om dat voor te zijn. Want we wil­den juist de hori­zon in beeld bren­gen. In totaal heb ik zes keer gefo­to­gra­feerd op ver­schil­len­de tijd­stip­pen. In het uit­ein­de­lij­ke beeld zijn 50 opna­mes aan elkaar gezet, die alle­maal in 1 take gemaakt zijn.

Fotograaf Tjeerd

Na het schie­ten van de beel­den volg­de de nabe­wer­king, waar wUr­ck ook aan mee­werk­te. “Daar­bij vroe­gen we ons af: welk effect kan je gebrui­ken om het beeld nog geschik­ter te maken voor juist die plek? De tun­nel wordt met name door fiet­sers gebruikt. Als je door een land­schap fietst, bekijk je het anders dan wan­neer je bij­voor­beeld wan­delt. Je ogen zijn meer op de hori­zon gericht, dat deel is scherp, ter­wijl het deel dat lager zit wat meer ver­vaagt. Dat dyna­mi­sche gevoel van fiet­sen door een land­schap, het ‘zoef-effect’, wil­den we graag ver­ster­ken in het pano­ra­ma­beeld.

Het beeld is gere­pro­du­ceerd op glas­ve­zel ver­sterk­te steen­com­po­siet pane­len en in novem­ber 2021 in de fiets­tun­nel gemonteerd.

Vol­le­dig ver­nieuw­de fietstunnel

De fiets­tun­nel Hof­weg is het afge­lo­pen jaar vol­le­dig ver­nieuwd en nu hele­maal gereed. Door de ver­bre­ding van de A4 is hij ruim hon­derd meter in leng­te gewor­den. Er is meer licht door­dat er licht­koe­pels zijn aan­ge­bracht, wat zorgt voor een vei­li­ger gevoel. Ook het pano­ra­ma­beeld draagt bij aan een pret­ti­ger gevoel in de tunnel.

Onder­staan­de foto’s bren­gen het pro­ces van het ver­nieu­wen van de fiets­tun­nel in beeld.