Op de wes­te­lij­ke toe­rit van de tun­nel heeft Comol5 48 van de in totaal 80 zon­ne­col­lec­to­ren aan­ge­bracht, die voor zon­licht in de tun­nel gaan zor­gen. De col­lec­to­ren draai­en straks mee met de zon en zijn bij het aan­bren­gen zo neer­ge­zet en afge­steld, dat ze zoveel moge­lijk zon­licht opvan­gen. Aan de ach­ter­zij­de is elk paneel aan­ge­slo­ten op 80 glas­ve­zel­ka­bels, die het licht naar het pla­fond van de tun­nel trans­por­te­ren. In een week tijd zijn de 48 col­lec­to­ren boven­gronds opge­bouwd en aan­ge­slo­ten. Daar­bij is via een por­to­foon steeds con­tact gehou­den met iemand die in de tun­nel checkt of het licht ook daad­wer­ke­lijk ‘aan’ gaat. De ande­re 32 lens­sys­te­men komen op de oos­te­lij­ke tunneltoerit.

Elke zon­ne­col­lec­tor heeft 5 rij­en van 16 len­zen, dus 80 in totaal. Daar­voor heb­ben we 80 glas­ve­zel­ka­bels nodig die met z’n vier­tjes in 1 kabel zit­ten. Deze 80 kabels vor­men gebun­deld de licht­pun­ten in het pla­fond van de tun­nel. Als je heel goed zou inzoo­men op een licht­punt, dan zie je 80 klei­ne lichtpuntjes.

Over­gang van licht naar donker

Trans­port van zon­licht via glas­ve­zel (Solar Optic Fiber) is niet nieuw, maar wordt door Comol5 nu voor het eerst in een tun­nel gebruikt. De tech­niek wordt in het bui­ten­land al toe­ge­past in scho­len en kan­to­ren, maar is nog effec­tie­ver in tun­nels. Want hoe meer licht er bui­ten is, hoe meer licht er nodig is in de tun­nel­mond om ogen van weg­ge­brui­kers te laten wen­nen. Het mooie van gebruik van zon­licht is dat er dan auto­ma­tisch ook meer zon­licht de tun­nel in komt.

Lees meer over het gebruik van zon­licht in de Cor­bu­lo­tun­nel.

Bekijk de video over solar optic fiber