Ook voor de Rijn­land­Rou­te was 2020 een veel­be­wo­gen jaar. Het ein­de van het jaar is ook het moment om even terug te kij­ken en stil te staan bij wat we dit jaar heb­ben bereikt. Helaas was het vaak niet moge­lijk om de werk­zaam­he­den live te laten zien door alle coron­a­maat­re­ge­len. Ach­ter de scher­men werk­ten we hard door, op de bouw­plaats en ach­ter het bureau. We nemen je daar­om graag -onli­ne- mee voor een kort beeld­over­zicht per maand.

Zo had het pro­ject A4-N43-A44 een aan­tal mooie mijl­pa­len. Bei­de tun­nel­bui­zen zijn geboord, het ver­keer op de A4 rijdt over de nieu­we rij­stro­ken onder de fly-overs door en op de A44 over nieu­we via­duc­ten. We maak­ten ken­nis met Cor­bu­lo als naam­ge­ver van de tun­nel en voor de TTI zijn belang­rij­ke tes­ten met suc­ces afgerond.

Ook het pro­ject N206 Tjal­ma­weg is gestart. Er is een besluit geno­men over de lig­ging van de tij­de­lij­ke N206 en er was hier­voor veel­vul­dig con­tact met de omge­ving. Er komen extra hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len en de eer­ste paal voor de Toren­vliet­brug is geheid.

Voor pro­ject N206 Euro­pa­weg stond alles in het teken van de opti­ma­li­sa­tie van de sco­pe, het mee­ne­men van de sta­ke­hol­ders in de plan­nen en het voor­be­rei­den van de aan­be­ste­ding. De bij­zon­de­re arche­o­lo­gi­sche vondst van Schans Lam­men haal­de de inter­na­ti­o­na­le pers.