Er gaan heel wat kilo­me­ters door­heen op de N434 bij het maken van de beton­nen bar­ri­er, die zorgt voor een afschei­ding tus­sen de wand en de rij­baan. In de tun­nel is er een bar­ri­er aan weers­zij­den van de rij­baan, in de ver­diep­te lig­ging alleen aan de bui­ten­zij­de: in totaal goed voor zo´n 13 strek­ken­de kilometer. 

We maken de bar­ri­er met een machi­ne op rups­ban­den, een zoge­he­ten paver. Deze machi­ne is voor­zien van een glij­den­de bekis­ting, waar­in door­lo­pend beton wordt gestort. Het beton blijft kor­te tijd in de bekis­ting, waar­na het direct op de juis­te plek vlak voor de wand wordt geplaatst. Zo glijdt deze machi­ne al sinds afge­lo­pen zomer heel lang­zaam langs de wan­den. Het beton heeft een dus­da­ni­ge samen­stel­ling dat het sta­biel blijft nadat het uit de machi­ne komt, waar­na het met spa­tel en bor­stel wordt afge­werkt. Echt vak­werk! Nadat het beton een beet­je is uit­ge­hard (niet te hard) wor­den er om de 2 a 3 meter zaag­sne­den gemaakt, om de wer­king van het beton op te kun­nen vangen.

De komen­de tijd wordt de laat­ste paar hon­derd meter bar­ri­er aan­ge­bracht in de tun­nel en ver­diep­te lig­ging aan de westkant.