Tij­dens de publieks­da­gen Arche­o­lo­gie Rijn­land­Rou­te, langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg in Kat­wijk, ont­vin­gen we op 13 en 14 okto­ber 1.100 bezoekers.

Hier­bij wer­den ook de Nati­o­na­le Arche­o­lo­gie­da­gen in Zuid-Hol­land geo­pend door gede­pu­teer­de Rik Jans­sen en wet­hou­ders van Kat­wijk, Rien Nagte­gaal en Jac­co Kna­pe. Ook ont­hul­den zij de nieu­we naam van de opgra­vingslo­ca­tie ‘Weerd­kam­pen’.

Rik Jans­sen: “De pro­vin­cie is door de samen­stel­ling van haar bodem een gebied dat rijk is aan arche­o­lo­gie. Tij­dens de Nati­o­na­le Arche­o­lo­gie­da­gen (NAD) wordt het ver­le­den tot leven gebracht en bren­gen we arche­o­lo­gie dich­ter­bij het publiek. Deze bij­zon­de­re Romein­se vond­sten in het gebied van Rijn­land­Rou­te geven een com­ple­ter beeld van de bewo­nings­ge­schie­de­nis van dit deel van Zuid-Hol­land en sluit uit­ste­kend aan bij deze arche­o­lo­gie­da­gen. Voor­al de leng­te, de gaaf­heid en de vol­le­dig­heid van de Romein­se weg zijn zeer bijzonder.”

Jac­co Kna­pe: “Het gro­te aan­tal bezoe­kers van afge­lo­pen week­end laat weer eens zien hoe de rij­ke his­to­rie van Kat­wijk leeft bij de bewo­ners. Het is bij elk arche­o­lo­gisch onder­zoek in de gemeen­te weer span­nend wat er aan­ge­trof­fen wordt, maar op deze plek wer­den we wel heel aan­ge­naam ver­rast. Fijn dat een gro­te groep bewo­ners deze vondst echt heeft kun­nen zien, en dat de arche­o­lo­gen die aan het onder­zoek wer­ken dit stuk geschie­de­nis echt beleef­baar heb­ben gemaakt.”

Bezoek aan opgravingen

Op een zon­over­go­ten opgra­vings­ter­rein kon­den alle aan­we­zi­gen meer te weten komen over de opgra­vin­gen, zij wer­den langs de opgra­vin­gen geleid en kon­den de vond­sten bekij­ken. Ook zagen de men­sen hoe de Romein­se weg en het naast­ge­le­gen grach­ten- en geu­len­sys­teem, de bij­ge­le­gen graf­vel­den en huis­plat­te­gron­den aan het licht kwa­men tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek in het gebied van Rijn­land­Rou­te. De belang­rijk­ste vond­sten van deze loca­tie wor­den in ieder geval van­af begin 2019 in het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te tentoongesteld.

In Val­ken­burg kre­gen de bezoe­kers van de gemeen­te Kat­wijk gra­tis toe­gang aan­ge­bo­den voor het Torenmuseum.

Weerd­kam­pen

De naam Weerd­kam­pen dankt zijn naam aan de ver­mel­ding op de his­to­ri­sche kadas­tra­le minu­ten van 1825 (oudst gebruik­te topo­gra­fi­sche kaart in Neder­land), waar deze naam al genoemd werd voor dit gebied. ‘Weerd’ staat voor menig­te, volk en slaat op ‘daar waar men­sen gewoond hebben’.

Romein­se Limes

Deze opgra­vin­gen zijn onder­deel van de Romein­se Limes, de oude noord­grens van het Romein­se Rijk. De gaaf­heid en vol­le­dig­heid van de Romein­se weg zijn een gro­te ver­ras­sing. Ook de leng­te van de aan­ge­trof­fen weg is bij­zon­der. De berm­grep­pels en de ver­ti­ca­le hou­ten palen - die dien­den om de weg niet te laten ver­zak­ken - zijn na bij­na 2000 jaar nog aan­we­zig. Som­mi­ge van de eiken­hou­ten palen zijn mans­hoog. Deze Romein­se weg dateert ver­moe­de­lijk uit het jaar 125 AD (na Christus).

Ook deze vondst is een mooi wapen­feit in de opmars van de Romein­se Limes naar de UNESCO werel­derf­goed nomi­na­tie in 2021.

Arche­o­lo­gie en Rijnlandroute

De pro­vin­cie laat ruim voor­dat de werk­zaam­he­den aan de Rijn­land­Rou­te begin­nen, arche­o­lo­gisch onder­zoek doen. Daar­bij wor­den vind­plaat­sen in het pro­ject­ge­bied in beeld gebracht. Waar nodig stelt de pro­vin­cie daar­bij de arche­o­lo­gi­sche vond­sten vei­lig, con­ser­veert en behoudt zij deze. Zo beschermt de pro­vin­cie haar arche­o­lo­gisch erf­goed en maken wij het beleef­baar voor een gro­ter publiek. De arche­o­lo­gi­sche werk­zaam­he­den langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg heb­ben geen gevol­gen voor de plan­ning van de werkzaamheden.