Infor­ma­tie­ta­fels onder­zoek tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjal­ma­weg

Om je te betrek­ken bij het onder­zoek naar de ver­schil­len­de vari­an­ten van een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, nodi­gen wij je van har­te uit voor onze infor­ma­tie­ta­fels op dins­dag 26 novem­ber of woens­dag 27 novem­ber a.s. De infor­ma­tie­ta­fels vin­den plaats in het Dorps­huis, Kerk­weg 3 in Val­ken­burg.

Infor­ma­tie­ta­fels

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seert deze infor­ma­tie­ta­fels. Tij­dens deze avon­den infor­me­ren wij je over de drie zui­de­lij­ke vari­an­ten die onder­zocht wor­den en de noor­de­lij­ke vari­ant voor de tij­de­lij­ke N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Wij maken inzich­te­lijk wel­ke onder­zoe­ken wij doen naar de zui­de­lij­ke vari­an­ten, wel­ke rand­voor­waar­den daar­bij gel­den en geven inzicht in de plan­ning. Natuur­lijk zijn wij daar­naast benieuwd naar jouw mening en vra­gen ten aan­zien van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206.

De infor­ma­tie­ta­fels wor­den in drie ron­des gehou­den:

  • 18.00 – 19.00 uur
  • 19.15 – 20.15 uur
  • 20.30 – 21.30 uur

Wil je aan­schui­ven bij één van deze tafels, vul dan de gevraag­de gege­vens in om je aan te mel­den. Je ziet direct wel­ke plek­ken nog beschik­baar zijn. Op de twee avon­den zijn per ron­de 36 plek­ken beschik­baar, in totaal 108 plek­ken per avond. Je kunt je tot woens­dag 27 novem­ber 17.00 uur inschrij­ven. Na aan­mel­ding ont­vangt je per mail een beves­ti­ging van jouw aan­mel­ding.

Met vrien­de­lij­ke groet,

Pro­ject­team Rijn­land­Rou­te